استاد

ایمیل

آقای عسگری مهر

asgarimehr@ymail.com

آقای موسوی

Mousavi.eyc@gmail.com

آقای فرجیان

Nimaff2000@yahoo.com

آقای سلمانی

Kh_salmani@aol.com

خانم زرین قلمی

Zarringhalami_z@yahoo.com

خانم فرهنگ ادیب

somayehadib@yahoo.com

آقای فخیمی

Araz_2006@yahoo.com

خانم ملکی راد

Asal_maleki_rad@yahoo.com

خانم واحدی

za.vahedi@yahoo.com

آقای بهروز منزوی

Behruoz.pm68@yahoo.com

خانم سلیمی

Salimi@eyc.ac.ir

خانم حسنی

Hasani.tech@yahoo.com

آقای مهدی عالی

Mehdi_aali13@yahoo.com

آقای خالقی

sajjad@gmail.com

خانم صمدزاده

Eyc.samadzade@gmail.com

آقای روزبهانی

Eyc.courses@gmail.com

آقای پازوکی

pazokid@yahoo.com

آقای میثم احمدی

Ahmadi_me_200984@yahoo.com

آقای عبدوس

F_abdous@profs.semnan.ac.ir