سید مصطفی موسوی

 • مدرک تحصیلی: مهندسی کامپیوتراز دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: Mousavi.eyc@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:


 • کارشناسی : مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

  کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 • مدیر گروه کامپیوتر از سال 1389-1391


 • محمد مهدی همایون پور، سید مصطفی موسوی، 1383، تولیدپارامترهای سنتز گفتار فارسی با استفاده از مدلهای مخفی مارکوف و درخت تصمیم گیری.نشریه علوم و مهندسی کامپیوتر، بهار و پاییز 1383

  ·  محمد مهدی همایون پور، سیدمصطفی موسوی، 1384، سنتز گفتار فارسی با استفاده از مدل مخفی مارکوف،دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  ·  محمدمهدی همایون پور، عباس کوچاری، سیدمصطفی موسوی، مجید نم نبات، 1384، تاثیر نوع سیستم سنتز در کیفیت کد کننده آوایی، یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران، انجمن کامپیوترایران، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و مخابرات

  استاد شایسته تقدیر (سال 1394)