احکام انضباطی ترم 972


احکام انضباطی دانشجویان کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد ترم 972 که در جلسه 98/5/1 مورد بررسی قرار گرفت و احکام صادره به شرح فایل ضمیمه اعلام می گردد.

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰