حکم تجدید نظر شورای انضباطی ترم 972


حکم تجدید نظر شورای انضباطی دانشجویان کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد ترم 972 که در جلسه 98/5/16 مورد بررسی قرار گرفت و احکام صادره به شرح فایل ضمیمه اعلام می گردد

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶