(دانشجویان برتر نیمسال دوم سال تحصیلی96-97 (962


گروه مدیریت

نفرات ممتاز اول تا سوم نیمسال دوم سال تحصیلی97-96 (962)

نفرسوم

(5% شهریه ثابت)

نفر دوم

(10% شهریه ثابت)

نفر اول

(15% شهریه ثابت)

رشته-ورودی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کارشناسی پیوسته  مدیریت دولتی

ورودی 96

عاشوری میكال-فاطمه

9511167055

16.24

صفری دیمان-هانیه

9511167052

17.18

میرزایی-فاطمه

9511167083

18.06

کارشناسی پیوسته  مدیریت دولتی

ورودی 95

-

-

-

رنجبر-نگین

9611168036

17.64

غلامعلی-مصطفی

9611168053

18.44

کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 96

-

-

-

-

-

-

فرخی-مریم

9511168066

16.19

کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 95

-

-

-

-

-

-

مه آبادی-عاطفه

9411168076

18.35

کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 94

فریفته پاك اباتری-شیدا

9311168068

18.56

قاسمیان ندوشن-فائزه سادات

9311168070

18.79

خسروی جن قشلاقی-فاطمه

9311168030

18.95

کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 93

رحیمی-ریحانه

9611169038

18.54

ابراهیمی-عارفه

9611169001

18.71

دهستانی اردكانی-محدثه

9611169036

19.59

کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی 96

زمانی زاده-وحید

9511169040

16.79

اشتری ماهینی-حسین

9511169005

17.97

اكبرپور نشلی-مونا

9511169094

18.93

کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی 95

عقیقی-مهدیه

9411169057

17.41

سلیمی بالانی-رویا

9411169043

17.46

مباركی-حدیثه

9411169071

18.61

کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی 94

علیزاده تجن-نیلوفر

9311169067

16.3

رحیمی جیرینده-وحید

9311169038

17.03

حاجی حسینی-طیبه

9311169025

17.83

کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی 93

به خوی-مهران

9611166014

18.27

سنگ سفیدی-نیلوفر

9611166038

18.3

مسلمی-محمدرضا

9611166069

18.99

کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی

ورودی 96

اسدی-لیلا

9511166007

18.28

رضایی-فاطمه

9511166044

18.71

یوسفی-نیلوفرسادات

9511166092

18.96

کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی

ورودی 95

رضوی-رومینا

9411166041

18.14

احمدی-زهرا

9411166002

18.3

طالب ابادی-زهرا

9411166055

18.61

کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی

ورودی 94

پناهی-عاطفه

9311166018

17.42

عرفانی مقدم - محدثه

9311166062

17.54

مددی-علیرضا

9311166087

17.73

کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی

ورودی 93

-

-

-

چم پوری-هانیه

9611165012

16.13

مهدیانی-الهه

9611165046

17.44

کارشناسی پیوسته  مدیریت بیمه     ورودی 96

بهروزی-فاطمه

96111603015

17.06

صفری-فاطمه

96111603045

18.68

هژبری-سحر

96111603081

19.29

کارشناسی پیوسته  مدیریت امور بانکی ورودی 96

نجفی-امینه

96111603074

19.29 


نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰