(دانشجویان برتر نیمسال اول سال تحصیلی97-98(971


گروه مدیریت

نفرات ممتاز اول تا سوم نیمسال اول سال تحصیلی 98-97(971)

نفرسوم

(5% شهریه ثابت)

نفر دوم

(10% شهریه ثابت)

نفر اول

(15% شهریه ثابت)

رشته-ورودی

-

-

-

-

-

-

صالحی ولوجردی-احمد

9711167044

16.73

کارشناسی پیوسته  مدیریت دولتی

ورودی 97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کارشناسی پیوسته  مدیریت دولتی

ورودی 96

صفری دیمان-هانیه

9511167052

17.63

شاه محمدیان-زهرا

9511167045

18.11

میرزایی-فاطمه

9511167083

19.5

کارشناسی پیوسته  مدیریت دولتی

ورودی 95

-

-

-

-

-

-

سویزی-امیرحسین

9711168042

16.44

کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 97

-

-

-

-

-

-

رنجبر-نگین

9611168036

16.72

کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 96

-

-

-

-

-

-

فرخی-مریم

9511168066

17.85

کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 95

عربشاهی-محمدرضا

9411168049

16.67

فرجی-پریان

9411168056

17.24

ترك-ندا

9411168013

17.25

کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی ورودی 94

یزدان پناه-هادی

9711169088

16.98

پیمانی-احسان

9711169019

18.31

محمدابراهیمی-مبینا

9711169071

18.41

کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی  97

رحیمی-ریحانه

9611169038

18.75

امیری-منیره

9611169010

18.78

ابراهیمی-عارفه

9611169001

19.63

کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی 96

وندسازجو-عرفان

9511169091

17.53

اكبرپور نشلی-مونا

9511169094

18.13

مختاری اسفیدواجانی-نگار

9511169072

18.9

کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی 95

سلیمی بالانی-رویا

9411169043

18.38

مباركی-حدیثه

9411169071

18.75

حاجی تقی-علی

9411169020

19.18

کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی  ورودی 94

ملاشریفی طرقی-زهرا

9711166071

17.87

نادری - مهتاب

9711166314

17.9

طاهری اشتیانی-علی

9711166042

17.93

کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی

ورودی 97

مخلص آبادی فراهانی-محدثه

9611166107

17.38

چاكی-سحر

9611166100

17.74

امینی-محمد

9611166007

17.94

کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی

ورودی 96

رضایی-فاطمه

9511166044

18.87

اسدی-لیلا

9511166007

18.95

یوسفی-نیلوفرسادات

9511166092

19.67

کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی

ورودی 95

عبدالهی-زهرا

9411166058

18.29

احمدی-زهرا

9411166002

18.51

طالب ابادی-زهرا

9411166055

19.1

کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی

ورودی 94

-

-

-

-

-

-

خمسهء-مبینا

9711165016

17.49

کارشناسی پیوسته  مدیریت بیمه     ورودی 97

-

-

-

اله یاری-میثم

9611165004

16.98

مهدیانی-الهه

9611165046

18.13

کارشناسی پیوسته  مدیریت بیمه     ورودی 96

سعیدی-كیمیا

97111603043

18.09

اقائی-حامد

97111603005

18.47

كرباسیه-یاسمن

97111603066

18.89

کارشناسی پیوسته  مدیریت امور بانکی ورودی 97

صیدی-پریسا

96111603088

17.34

هژبری-سحر

96111603081

19.15

نجفی-امینه

96111603074

19.35

کارشناسی پیوسته  مدیریت امور بانکی ورودی 96 


نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰