آرای کمیته انضباطی تخلفات آموزشی (امتحانات) ترم 14002 دانشجویان کاردانی -کارشناسی


در جلسه روز پنجشنبه مورخ  1401/04/30 آرای کمیته انضباطی تخلفات آموزشی  ترم 14002 دانشجویان کاردانی -کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آرا به شرح  فایل پیوست می باشد.

ضمنا دانشجویان حداکثر ظرف مدت 10 روز پس  از انتشار در سایت می توانند اعتراضات خود را به کمیته انضباطی اعلام نمایند.

 

 


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲