آرای کمیته انضباطی تخلفات آموزشی (امتحانات) ترم 1 -1401 دانشجویان کاردانی -کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکتریدر جلسه روز دوشنبه مورخ  1401/11/17 آرای کمیته انضباطی تخلفات آموزشی  ترم 14011 دانشجویان کاردانی -کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکتری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آرا به شرح  فایل پیوست می باشد.

ضمنا دانشجویان حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار در سایت می توانند اعتراضات خود را در قالب نامه ای به کمیته انضباطی واقع در دفتر امور فرهنگی دانشجویی تحویل دهندپیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳