احکام قطعی شورای تجدید نظر 1-1401


باسمه تعالی

حکم  انضباطیتخلفات آموزشی  ترم 1-1401 دانشجویان درجلسه مورخه 08/12/1401 توسط شورای تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفت و حکم قطعی به شرحزیر صادر گردید.

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱