منو های مرتبطجانمایی صندوق انتقادات و پیشنهادات مجازی در سایت دانشگاه ایوان کی


دانشجویان محترم در صورت هرگونه انتقاد و پیشنهاد می توانید بصورت مجازی انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمایید
جهت استفاده از صندوق فوق الذکر می توانید به سایت دانشگاه قسمت فوقانی سمت چپ مراجعه نمایید

و یا مستقیم به لینک زیر دسترسی پیدا کنید

https://eyc.ac.ir/FeedBackBox.aspx                                                                                         #معاونت دانشجویی فرهنگی#


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵