احمد گائینی

 • مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی کاربردی از دانشگاه امام حسین
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:

پنج شنبه


 • کارشناسی: ریاضی                      دانشگاه خوارزمی
  کارشناسی ارشد: آمار کاربردی      دانشگاه تربیت مدرس
  دکتری: ریاضی کاربردی             دانشگاه امام حسین (ع)
 • مسئولیت

  مدت

  مدیر گروه ریاضی دانشگاه امام حسین(ع)

  5سال

  مدیر برنامه ریزی دانشگاه امام حسین(ع)

  4سال

  معاون آموزشی دانشکده علوم دانشگاه امام حسین (ع)

  2سال

  مسئول مرکز تحقیقات آموزش ناجا

  3سال

  مسئول دوره آمار موسسه پارسه

  6سال

  مسئول دوره صنایع موسسه پارسه

  3سال