اطلاعات گروه اساتید گروه امین روزبهانی

نام و نام خانوادگی: امین آقائی روزبهانی
دانشکده: برق کامپیوتر ومکانیک
گروه آموزشی: مهندسی برق ومهندسی پزشکی
آدرس پست الکترونیکی: aghaee@eyc.ac.i
روزهای حضور در دانشگاه: یکشنبه-چهارشنبه-پنجشنبه
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: سیستم های دیجیتال
توضیحات:
     

سوابق تحصيلي:

کارشناسي الکترونيک، دانشگاه شهيد چمران اهواز

کارشناسي ارشد الکترونيک دانشگاه صنعتي مالک اشتر تهران

کارشناسي ارشد مهندسي صنايع-سيستم هاي اقتصادي اجتماعيدانشگاه صنعتي اميرکبير


مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه ايوان کي (غيردولتي)

سوابق کاري

مرکز تحقيقات فناوري اطلاعات دانشگاه امام حسين عليه السلام85

پژوهشگر مجتمع الکترونيک دانشگاه صنعتي مالک اشتر 88-92.

کارشناس سامانه ي استانداردسازي مشاغل ناجا (سامنا)،پژوهشکده ي معاونت طرح، برنامه و بودجه90-91

مدير گروه مهندسي برق دانشگاه ايوان کي از 1392تا 1396

مشاور راهبردي هيئت مديره کارخانه ي فولاد و چدن دورود از1394

عضو هيئت مديره و مسئول دپارتمان سخت افزار شرکت کاوهمکاترونيک آريا از سال 1391-1395

عضويت در مجامع، شوراها و کميته ها

عضو شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ايوان کي

عضو پيوسته­ي انجمن آموزش مهندسي ايران


مقالات علمي-پژوهشي:

  1. احمد عفيفي امين آقائي روزبهاني رضا اسدي "طراحي و ساخت سامانه ليتوگرافي ليزري با استفاده از هد دستگاه Blu-Ray". فصلنامهصنايع الکترونيک ايران. دوره ي 5، شماره ي 1، بهار 1393، صفحه ي 65-71.

مقالات کنفرانس:

  1. امين آقائي روزبهاني "روش تعيين ريسک عملياتي در بازار کشورهاي در حالتوسعه" سومين کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع  96

  2. ناصر شمس قارنه امين آقائي روزبهاني؛  "تعيين قيمت تسويه در بورس انرژي بااستفاده از الگوريتم ازدحام ذرات ، " دهمين کنفرانس بين الملي مديريت وحسابداري. ارديبهشت ماه 1396.

  3. امين آقائي روزبهاني "مدل هاي فازي چند دوره اي سبد سهام" سومينکنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع 96

  4. علي محمد کيمياگري امين آقائي روزبهاني  شهاب الدين شهلائي "يک مدل اقتصاد سنجي برايتخمين تابع تقضاي برق بخش خانگي، "چهارمين کنفرانس ملي حسابداري، مديرت ماليو سرمايه گذاري. بهمن ماه 1394.

  5. امين آقائي روزبهاني دکتر علي محمد کيمياگري کيوان محمودي آذر "تعيين قيمتتسويه بازار در بورس انرژي" ، کنفرانس بين الملي مديريت و حسابداري. تير ماه 1395.

  6. امين آقائي روزبهاني احمد عفيفي هومن نورايي "طرحي و ساخت سامانه‌يخودکانوني با استفاده از هد دستگاه DVD . "هجدهمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران و چهارمين کنفرانسمهندسي فوتونيک ايران، تبريز، بهمن ماه 1390

  7. امين آقائي روزبهاني احمد عفيفي "سامانه ي خودکانوني با استفاده از هد دستگاه DVD براي ليتوگرافيليزري". بيستمينکنفرانس مهندسي برق ايران. تهران ارديبهشت 1391.

"طراحي و ساخت سامانه ليتوگرافي بااستفاده از خودکانون و هد دستگاه بلو-ري با ليزر ديود" کميسيونعالي ثبت اختراعات و اکتشافات دفاعي . تاريخ ثبت  1396