اطلاعات گروه اساتید گروه علی عیسی پور

نام و نام خانوادگی: علی عیسی پور
دانشکده: برق کامپیوتر ومکانیک
گروه آموزشی: مهندسی برق ومهندسی پزشکی
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی: شناسايي پارامتريك سيستم‌هاي ديناميكي با استفاده از پارامترهاي ماركوف و كاربرد آن در شناسايي بويلر نيروگاه
توضیحات:
     

  1.           ليسانس مخابرات از دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

           فوق ليسانس كنترل و ابزاردقيق از دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي                                   

              دكتري كنترل و ابزار دقيقاز دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقيقات                                                                                       

  1. عضو كميته تخصصي كنترل موسسه

    The International Associationof Science and Technology for Development (IASTED-Canada)

 عضو هيات علمي دانشگاهآزاد اسلامي واحد جنوب از سال 1375 تا 1386

                         تدريس دروس فوق ليسانس و دکتری دردانشگاه آزاد دماوند       

- عضو هيات علمی دانشگاه ايوانکی1-                      ارائه بيش از 7 مقاله در كنفرانس هايبين المللي داخلي و خارجي

a. چاپ مقاله((شناسايي بويلر نيروگاه بعثت بر اساس منطق فازي)) در دوازدهمين كنفرانس بينالمللي برق 1376

12th InternationalPower System Conference, 1997, Tehran-Iran (PSC.97)

b.چاپ مقاله (( طراحي كنترل كنندههاي كلاسيك و مقاوم و ارائه يك سيمولاتور براي بويلر نيروگاه بعثت جهت استفاده بهصورت زمان واقعي)) در دوازدهمين كنفرانس بين المللي برق 1376

12th InternationalPower System Conference, 1997, Tehran-Iran (PSC.97)

c. چاپ مقاله(( شناسايي بويلر نيروگاه بعثت )) در ششمين كنفرانس مهندسي برق ايران 1377

6th IranianConference on Electrical Engineering, 1998, Tehran- Iran(ICEE.98)

d.چاپ مقاله

Identificationof Continuous Systems via Markov Parameter Estimation and Residual Whitening

در كنفرانس

 10th International Conference on System ModellingControl، Lodz 2001

e. چاپ مقاله

Improvement of IrreducibleContinuous Model via Markov Parameter Estimation by Residual Whitening

در هفدهمين كنفرانس بين المللي برق 1381

17th InternationalPower System Conference, 1997, Tehran-Iran (PSC.2002)

 

f.  چاپ مقاله" بررسي، تجزيه و تحليل محدوديت توليد در واحدهاي بخار نيروگاه بعثت ناشي ازاشکالات خلاء و برج خنک کن" در بيست و هفتمين كنفرانس بين المللي برق 1391

g. چاپ مقاله" تعيين شاخص­های مرجع در واحدهای بخار نيروگاه شهيد رجايی " در بيست ونهمين كنفرانس بين المللي برق 1393

2-                      چاپ مقاله

Frequency-Domain Stable State-Space System Identification

در نشريه معتبر ISA

Transaction of the Institute of  Measurementand Control, Vol 26, Num 4, 2004

  1.  تاليف كتاب كنترل صنعتي(IndustrialControl)
  2. ترجمه كتاب مرجع ابزار دقيق(InstrumentationReference Book)

  3. تاليف كتاب شناسايي سيستم

  4. تاليف کتاب ساخت داخل وپروژه های بهبود در بخش توليد