اطلاعات گروه اساتید گروه وحید صابری

نام و نام خانوادگی: وحید صابری
دانشکده: عمران و معماری
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس پست الکترونیکی: v.saberi@eyc.ir
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی: بهسازی لرزه ای اتصالات پیچی تیر به ستون با کابلهای پس کشیده
توضیحات:
     

ليسانس مهندسي عمران - عمران از دانشگاه امام حسين

فوق ليسانس مهندسي عمران - سازه از دانشگاه سمنان

دکتري مهندسي عمران - زلزله از دانشگاه سمنان

کارشناس ارشد دپارتمان سازه -در شرکت مهندسين مشاور ايمن سازان ، قرارگاه خاتم النبياء از سال 88 تا کنون

مدرس دروس تخصصي مهندسي عمران به عنوان هيات علمي در دانشگاه ايوان کي از سال 91 تا کنون

مدرس دروس تخصص مهندسي عمران به عنوان مدعو در دانشگاه آل طه از سال 94 تا کنون

مدرس دروس تخصص مهندسي عمران به عنوان مدعو در دانشگاه از سال 97 تا کنون


 

وضعيت پذيرش

درجه اعتبار

نام مجله

عنوان مقاله

Published

2016

ISI

Journal of Engineering Structures

Seismic rehabilitation of bolted end plate connections using

post-tensioned tendons

Published

2017

ISI

International journal of steel structure

Post Tensioned Tendons for Seismic Retrofitting of Weak Bolted                       T-stub Connections

Published

2014

ISI

Journal of Constructional Steel Research

Comparison of Bolted End plate and T-Stub Connections Sensitivity to Component Thickness

Published

2013

ISI

Open Journal of Safety Science and Technology

Numerical Evaluation of Symmetric Prism Method to Analyze the Splitting Forces Due to TBM Jack Loads

Published

2011

ISI

Journal of Constructional Steel Research

Cyclic behavior of bolted connections with different arrangement of bolts

 

Published

2011

ISI

The structural design of tall and special building

Rotational Capacity of Castellated Steel Beams

 

Published

2011

ISI

The structural design of tall and special building

 

Behavior of Semi-rigid Connections and Semi-rigid Frames

 

Published

2019

ISI

International journal of steel structure

Seismic behavior of frame with bolted end plate connections rehabilitated by welded haunches under near and far fault earthquake

Published

2019

ISI

International journal of Innovations in engineering and science

Seismic performance evaluation of knee and EBF braced frames using nonlinear static analysis

چاپ شده

1397

پژوهشي

عمران اميرکبير

بررسي عملکرد محوري ستون هاي دايره اي دو جداره فولادي پر شده با بتن (CFDST)

پذيرفته شده

1397

علمي ترويجي

پژوهشنامه لرزه شناسي و مهندسي زلزله

عملکرد  لرزه اي ساختمانهاي فولادي ميان مرتبه داراي نامنظمي در پلان با چيدمان هاي مختلف مهاربندهاي همگرا در ارتفاع

چاپ شده

1388

علمي پژوهشي

نشريه علمي پژوهشي سازه و فولاد

بررسي و مقايسه تحليلي عملكرد تناوبي اتصالات پيچي تير به ستون با صفحه انتهايي و سپري اتصال با تغييرآرايش افقي پيچهاي ستوني

چاپ شده

1396

علمي پژوهشي

نشريه سازه و ساخت

ارزيابي تاثير اعمال همزمان مولفه افقي و قائم زلزله بر رفتار لرزه اي سازه هاي قاب خمشي فولادي با استفاده از تحليل ديناميکي افزايشي

چاپ شده

1397

علمي پژوهشي

عمران مدرس

تاثير وجود طبقه همکف نرم بر احتمال فروريزش قابهاي خمشي تحت رکوردهاي نزديک و دور از گسل

چاپ شده

1397

علمي پژوهشي

مدلسازي در مهندسي

بررسي پارامتري عملکرد چرخه اي مهاربندهاي کمانش تاب PCBRB

 

پذيرفته شده

1396

علمي-ترويجي

پژوهشنامه لرزه شناسي و مهندسي زلزله

تاثير الگوي چيدمان ديوار برشي در ساختمانهاي بتني مسلح بر رفتار لرزه اي آنها

پذيرفته شده

1396

علمي-ترويجي

پژوهشنامه لرزه شناسي و مهندسي زلزله

مقايسه رفتار لرزه اي آيين نامه اي چهار سيستم سازه اي در يک ساختمان منظم 10 طبقه فولادي

چاپ شده

1387

کنفرانس بين المللي

 

اولين کنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه اي ،

تبريز- ايران

بررسي آزمايشگاهي عملکرد لرزه اي صفحات اتصال مهاربند در سازه هاي فولادي

چاپ شده

1388

کنفرانس بين المللي

هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران ، دانشگاه شيراز ،شيراز، ايران

بررسي آزمايشگاهي تاثير نسبت آب به سيمان بر ويژگيهاي بتن خود متراکم و بهينه سازي آن با پودر خاکستر بادي

 

چاپ شده

1389

کنفرانس ملي

اولين کنفرانس ملي صنعتي سازي سازه ها ، تهران- ايران

 

بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي موثر بر رفتار اتصالات پيچي تير به ستون با صفحه انتهايي تحت بار تناوبي

 

چاپ شده

1387

کنفرانس ملي

همايش ملي مقاوم سازي ايران

 

بهسازي خسارات ناشي از  ضربه در تيرهاي بتني پيش تنيده با اسپري هاي FRP

 

چاپ شده

1386

کنفرانس ملي

کنفرانس ملي مرمت و بهسازي لرزه اي

 

بررسي آزمايشگاهي تاثير تغيير پارامترهاي ساخت بتن خودمتراكم بر دوام آن

 

چاپ شده

1391

کنفرانس ملي

کنفرانس ملي صنعت بتن-کرمان

مروري بر عملکرد بتن خودمتراکم در ستونهاي محصور شده فلزي

 

چاپ شده

1391

کنفرانس ملي

کنفرانس ملي صنعت بتن-کرمان

مروري بر عملکرد بتن خودمتراکم در تيرهاي

محصور شده با GFRP تحت بار جانبي

 

چاپ شده

1391

کنفرانس ملي

کنفرانس ملي صنعت بتن-کرمان

 

مروري بر عملکرد بتن خودمتراکم در سيلندرهاي

محصور شده با GFRP تحت بار محوري

 

چاپ شده

1391

کنفرانس ملي

چهارمين کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران – تهران

 

ارزيابي عددي ايده منشور متقارن در تحليل نيروهاي کششي ناشي از فشار جک هاي TBM 

 

پذيرفته شده

 

کنفرانس ملي

هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، زاهدان17 و 18       ارديبهشت ماه1392

بررسي و مقايسه روابط پيشنهادي اثر زلزله در طرح لاينينگ تونلهاي مکانيزه

 

پذيرفته شده

 

کنفرانس ملي

هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، زاهدان17 و 18       ارديبهشت ماه1392

مروري بر تاثير بکارگيري گروت در کابلهاي تير بتني پس کشيده در معرض خوردگي کلرايدها

پذيرفته شده

 

کنفرانس ملي

هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، زاهدان17 و 18       ارديبهشت ماه1392

مروري بر رفتار تيرهاي مرکب با کابلهاي خارجي پس کشيده


·        استاد راهنما 20دانشجوي کارشناسي ارشد سازه و زلزله

·        8 دانشجوي دفاع کرده کارشناسي ارشد سازه و زلزله

·         داور 10 پايان نامه ارشد سازه وبيش از 15 رساله ارشد مديريت ساخت


- محاسبات فني 1 و 2

- سازه هاي بتني

- سازه هاي فولادي

- مکانيک خاک

 - اجرايساختمان 1

جزوات دوره کارشناسي:

- مقاومت مصالح 1

- تحليل سازه ها 1و2

- طرح سازه هاي فولادي1 و 2

- بارگذاري

- اصول مهندسي زلزله

- روش هاي اجرايي ساختمان

- طراحي قالب بندي

جزوات دوره کارشناسي ارشد:

- طرح سازه هاي فولادي پيشرفته

- اجزاء محدود

- ديناميک سازه ها

- لرزه شناسي و مهندسي زلزله


- تقدير شرکت مهندسين مشاور ايمن سازان، قرارگاه خاتم الانبيا بابتطرح ژئومتري سگمنت تونل انتقال آب چغاخور

- رتبه اول دوره کارشناسي ارشد سازه دانشگاه سمنان و رتبه دوم دورهکارشناسي دانشگاه امام حسين (ع)

- استاد نمونه گروه عمران دانشگاه ايوانکي سال 1394و1397

-پژوهشگر رتبه 2 دانشگاه ايوانکي- سال 1397

- نمرات ارزشيابي عالي ( متوسط 18 ) در دانشگاهايوانکي و آل طه و گرمسار

- داور مجلات ISI: