اطلاعات گروه اساتید گروه حمید صابری

نام و نام خانوادگی: حمید صابری
دانشکده: عمران و معماری
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس پست الکترونیکی: h.saberi@eyc.ir
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

ليسانس مهندسي عمران - عمران از دانشگاه امام حسين

فوق ليسانس مهندسي عمران - سازه از دانشگاه سمنان

دکتري مهندسي عمران - سازه از دانشگاه سمنان

کارشناس ارشد دپارتمان سازه -در شرکت مهندسين مشاور ايمن سازان ، قرارگاه خاتم النبياء از سال 88 تا کنون

مدرس دروس تخصصي مهندسي عمران به عنوان هيات علمي در دانشگاه ايوان کي از سال 91 تا کنون

مدرس دروس تخصص مهندسي عمران به عنوان مدعو در دانشگاه آل طه از سال 94 تا کنون

مدرس دروس تخصص مهندسي عمران به عنوان مدعو در دانشگاه از سال 97 تا کنون

وضعيت پذيرش

درجه اعتبار

نام مجله

عنوان مقاله

Published

2016

ISI

Journal of Engineering Structures

Welded haunches for seismic retrofitting of bolted T-stub connections and flexural strengthening of simple connections

Published

2017

ISI

International journal of steel structure

Seismic Strengthening of Weak Bolted End plate Connections Using Welded haunches

Published

2014

ISI

International journal of steel structure

Comparison of Bolted End plate and T-Stub Connections Sensitivity to Bolt Diameter on Cyclic Behavior

Published

2013

ISI

Open Journal of Safety Science and Technology

Numerical Evaluation of Symmetric Prism Method to Analyze the Splitting Forces Due to TBM Jack Loads

Published

2011

ISI

Journal of Constructional Steel Research

Cyclic behavior of bolted connections with different arrangement of bolts

 

Published

2011

ISI

The structural design of tall and special building

Rotational Capacity of Castellated Steel Beams

 

Published

2011

ISI

The structural design of tall and special building

 

Behavior of Semi-rigid Connections and Semi-rigid Frames

 

Published

2011

ISI

International journal of steel structure

Seismic behavior of frame with bolted end plate connections rehabilitated by welded haunches under near and far fault earthquake

چاپ شده

1388

علمي پژوهشي

نشريه علمي پژوهشي سازه و فولاد

بررسي و مقايسه تحليلي عملكرد تناوبي اتصالات پيچي تير به ستون با صفحه انتهايي و سپري اتصال با تغييرآرايش افقي پيچهاي ستوني

چاپ شده

1396

علمي پژوهشي

نشريه سازه و ساخت

ارزيابي تاثير اعمال همزمان مولفه افقي و قائم زلزله بر رفتار لرزه اي سازه هاي قاب خمشي فولادي با استفاده از تحليل ديناميکي افزايشي

چاپ شده

1397

علمي پژوهشي

عمران مدرس

تاثير وجود طبقه همکف نرم بر احتمال فروريزش قابهاي خمشي تحت رکوردهاي نزديک و دور از گسل

چاپ شده

1397

علمي پژوهشي

مدلسازي در مهندسي

بررسي پارامتري عملکرد چرخه اي مهاربندهاي کمانش تاب PCBRB

پذيرفته شده

1396

علمي-ترويجي

پژوهشنامه زلزله

تاثير الگوي چيدمان ديوار برشي در ساختمانهاي بتني مسلح بر رفتار لرزه اي آنها

پذيرفته شده

1396

علمي-ترويجي

پژوهشنامه زلزله

مقايسه رفتار لرزه اي آيين نامه اي چهار سيستم سازه اي در يک ساختمان منظم 10 طبقه فولادي

چاپ شده

1387

کنفرانس بين المللي

 

اولين کنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه اي ،

تبريز- ايران

بررسي آزمايشگاهي عملکرد لرزه اي صفحات اتصال مهاربند در سازه هاي فولادي

چاپ شده

1388

کنفرانس بين المللي

هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران ، دانشگاه شيراز ،شيراز، ايران

بررسي آزمايشگاهي تاثير نسبت آب به سيمان بر ويژگيهاي بتن خود متراکم و بهينه سازي آن با پودر خاکستر بادي

 

چاپ شده

1389

کنفرانس ملي

اولين کنفرانس ملي صنعتي سازي سازه ها ، تهران- ايران

 

بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي موثر بر رفتار اتصالات پيچي تير به ستون با صفحه انتهايي تحت بار تناوبي

 

چاپ شده

1387

کنفرانس ملي

همايش ملي مقاوم سازي ايران

 

بهسازي خسارات ناشي از  ضربه در تيرهاي بتني پيش تنيده با اسپري هاي FRP

 

چاپ شده

1386

کنفرانس ملي

کنفرانس ملي مرمت و بهسازي لرزه اي

 

بررسي آزمايشگاهي تاثير تغيير پارامترهاي ساخت بتن خودمتراكم بر دوام آن

 

چاپ شده

1391

کنفرانس ملي

کنفرانس ملي صنعت بتن-کرمان

مروري بر عملکرد بتن خودمتراکم در ستونهاي محصور شده فلزي

 

چاپ شده

1391

کنفرانس ملي

کنفرانس ملي صنعت بتن-کرمان

مروري بر عملکرد بتن خودمتراکم در تيرهاي

محصور شده با GFRP تحت بار جانبي

 

چاپ شده

1391

کنفرانس ملي

کنفرانس ملي صنعت بتن-کرمان

 

مروري بر عملکرد بتن خودمتراکم در سيلندرهاي

محصور شده با GFRP تحت بار محوري

 

چاپ شده

1391

کنفرانس ملي

چهارمين کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران – تهران

 

ارزيابي عددي ايده منشور متقارن در تحليل نيروهاي کششي ناشي از فشار جک هاي TBM 

 

پذيرفته شده

 

کنفرانس ملي

هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، زاهدان17 و 18       ارديبهشت ماه1392

بررسي و مقايسه روابط پيشنهادي اثر زلزله در طرح لاينينگ تونلهاي مکانيزه

 

پذيرفته شده

 

کنفرانس ملي

هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، زاهدان17 و 18       ارديبهشت ماه1392

مروري بر تاثير بکارگيري گروت در کابلهاي تير بتني پس کشيده در معرض خوردگي کلرايدها

پذيرفته شده

 

کنفرانس ملي

هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، زاهدان17 و 18       ارديبهشت ماه1392

مروري بر رفتار تيرهاي مرکب با کابلهاي خارجي پس کشيده

پذيرفته شده

 

کنفرانس ملي

هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، زاهدان17 و 18       ارديبهشت ماه1392

مروري بر تخمين تغيير مکان تير بتني پيش تنيده با سنسورهاي نوري

 

پذيرفته شده

 

کنفرانس بين المللي

سومين کنفرانس بين المللي ساليانه عمران معماري شهرسازي، شيراز، 22 تيرماه 1396      

مروري بر بهسازي ستونهاي بتني مسلح توسط الياف FRPبهمراه ميله هاي GFRP

 

پذيرفته شده

 

کنفرانس بين المللي

سومين کنفرانس بين المللي ساليانه عمران معماري شهرسازي، شيراز، 22 تيرماه 1396      

مروري بر پيشگيري از خرابي پيشرونده هتگام طراحي ساختمان

 

پذيرفته شده

 

کنفرانس بين المللي

سومين کنفرانس بين المللي ساليانه عمران معماري شهرسازي، شيراز، 22 تيرماه 1396      

مروري بر رفتار سازه مقاطع تيوبي فولادي پر شده بتن تحت فشاري محوري

پذيرفته شده

 

کنفرانس بين المللي

سومين کنفرانس بين المللي ساليانه عمران معماري شهرسازي، شيراز، 22 تيرماه 1396      

سيستم بهينه باربر جانبي در سازه هاي فولادي بر اساس رفتار لرزه اي

پذيرفته شده

 

کنفرانس بين المللي

سومين کنفرانس بين المللي ساليانه عمران معماري شهرسازي، شيراز، 22 تيرماه 1396      

مروري بر آزمايشهاي ستونهاي فولادي پر شده از بتن خودمتراکم

پذيرفته شده

 

کنفرانس بين المللي

سومين کنفرانس بين المللي ساليانه عمران معماري شهرسازي، شيراز، 22 تيرماه 1396      

مروري پارامترهاي موثر ر عملکرد بتن خودمتراکم

 

ليست مقالاتISI و پژوهشي ارسال شده- سال 96 به بعد

 


رديف

عنوان مقاله

نوع

مجله

وضعيت

 

Seismic behavior of frames with weak bolted end plate connections rehabilitated by post tensioned tendons under near- and far- fault earthquakes

ISI

KSCE Journal of Civil Engineering

در حال داوري

2

بررسي عملکرد ستون هاي مستطيلي دو جداره فولادي پر شده با بتن (CFDST) تحت بار محوري فشاري

 

علمي-پژوهشي

عمران شريف

در حال داوري

3

بررسي تاثير ميراگرهاي با ميرايي­هاي مختلف در بهبود عملکرد مهاربندهاي شورون

علمي-پژوهشي

سازه و ساخت

در حال داوري

4

بررسي رفتار لرزه اي ديوار برشي کوپله با تغييرات ابعاد بازشو به همراه در نظرگرفتن سطوح عملکرد قاب

 

علمي-پژوهشي

مدل سازي در مهندسي

در حال داوري

5

تعيين طول بهينه تير پيوند در مهاربند واگرا با تغيير در ارتفاع سازه تحت نگاشت‌هاي نزديک و دور از گسل

علمي-پژوهشي

سازه و ساخت

در حال داوري

6

بررسي رفتار چرخه اي انواع جديد اتصالات خمشي با کاهش مقطع بال تير

علمي-پژوهشي

مدل سازي در مهندسي

در حال داوري

7

ارزيابي تأثير پريود پالس زلزله بر الگوي توزيع خرابي در سازه‌هاي قاب خمشي فولادي ويژه

علمي-پژوهشي

عمران مدرس

در حال داوري

8

بررسي عملکرد محوري ستون هاي دايره اي دو جداره فولادي پر شده با بتن (CFDST)

علمي-پژوهشي

عمران اميرکبير

در حال داوري

9

بررسي تأثير به‌کارگيري ميراگرهاي شياردار در ارتفاع­هاي مختلف بر رفتار سازه‌ها

علمي-پژوهشي

مدل سازي در مهندسي

در حال داوري

10

بررسي تاثير مقاومت فشاري بتن داخلي و خارجي محصورشده در ستون هاي دو جداره فولادي پر شده با بتن

علمي-پژوهشي

اساس

در حال داوري

11

تاثير تعداد دهانه بر احتمال فروريزش قاب هاي خمشي و مهاربند هم محور تحت بارگذاري لرزه اي

علمي-پژوهشي

سازه و ساخت

در حال داوري

13

عملکرد  لرزه اي ساختمانهاي فولادي ميان مرتبه داراي نامنظمي در پلان با چيدمان هاي مختلف مهاربندهاي همگرا در ارتفاع

علمي-ترويجي

پژوهشنامه زلزله

در حال داوري


·         استاد راهنما 20 دانشجوي کارشناسي ارشد سازه و زلزله

·         8 دانشجوي دفاع کرده کارشناسي ارشد سازه

·         داور چهار پايان نامه ارشد سازه و بيش از 15 رساله ارشد مديريت ساخت


-محاسبات فني 1 و 2

- تحليل مقدماتيسازه ها

- بتن پيش تنيدهو پيش ساخته

- اجراي سازه هايبتني 1 و 2

 - سازه هاي بتني

- سازه هايفولادي

- آيين نامه هايساختماني

جزواتدوره کارشناسي:

-استاتيک

-بارگذاري

- مقاومت مصالح 1و 2

- طرح سازه هايبتني1 و 2

- طراحي پل

- مهندسي پي

جزواتدوره کارشناسي ارشد:

- طرح سازه هاي بتني پيشرفته

- طرح لرزه ايسيستم هاي مقاوم سازه هاي بتني و فولادي

- اجزاء محدود- تقدير شرکتمهندسين مشاور ايمن سازان، قرارگاه خاتم الانبيا بابت طرح ژئومتري سگمنت تونلانتقال آب چغاخور

- رتبه اول دورهکارشناسي دانشگاه امام حسين (ع) و رتبه دوم دوره کارشناسي ارشد سازه دانشگاه سمنان

- استاد نمونه گروهعمران دانشگاه ايوانکي سال 1394 و 1397

- پژوهشگر برتررتبه 1 دانشگاه ايوانکي- سال 1397

- نمرات ارزشيابيعالي ( متوسط 18 ) در دانشگاه ايوانکي و آل طه و گرمسار

- داور مجلات ISI: