اطلاعات گروه اساتید گروه حسن صادقی

نام و نام خانوادگی: حسن صادقی
دانشکده: عمران و معماری
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس پست الکترونیکی: h.sadeghi@eyc.ir
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

دكتراي زمين شناسي مهندسي - گرايش مكانيك سنگ- سا ل اخذ مدرك 1376 دانشگاه نيوكاسل- انگلستان

رديف

دوره

عنوان فعاليت

1

60-61

مسئول راه اندازي گزينش در وزراتخانه ها و دستگاههاي اجرايي از قبيل : وزارت علوم ، امورخارجه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كميته كالاي متروكه وزارت بازرگاني وزارت كشاورزي و نهضت سواد آموزي

2

68-72

معاونت آموزش بخش مهندسي عمران دانشكده فني مهندسي دانشگاه امام حسين (ع)

3

80-78

نظارت عالي بر طرح و اجراي پروژه هاي عمراني ذيل ( از طرف فرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص):

ü      - اصول مهندسي سد پروژه تونل و راه شهيد شفيع زاده استان قم

ü      پروژه تونل امام علي (ع) استان لرستان ( خرم آباد)

ü      پروژه تونل نور استان فارس (شيراز)

ü      پروژه تونلهاي شهيد بخشنده و كوثر   تبريز

ü      پروژه تونل دولايي تويسركان

ü      پروژه طرح توسعه نيروگاه آبي برقي مسجدسليمان      

 

4

80-78

مديرگروه مهندسي عمران پژوهشكده فني مهندسي دانشگاه امام حسين(ع)

5

82-80

مديرگروه مهندسي عمران دانشكده فني مهندسي دانشگاه امام حسين(ع)

6

84-82

مدير كل آموزشهاي رسته اي دانشگاه امام حسين(ع)

7

84 تا کنون

مديرگروه مهندسي عمران: مقا طع کارداني- کارشناسي- کارشناسي ارشد (گرايش مهندسي و مديريت ساخت- گرايش مهندسي ساز -گرايش مهندسي سازه ه) موسسه آموزش عالي غير انتفاعي ايوانکي


(1)خسروي ، فريدون ، صادقي ، حسن ، (1380) (( الگوي مهندسي تجهيز درپروژ هاي بزرگ عمراني)) مجله علمي ترويجي انجمن مهندسان راه و ساختمان ( بنا) شماره 15

 

(2) Sadeghi, H.Khosravi, F. (2003): Influence of joint in the phenomena of solubility oflimestone, Journal of  EngineeringGeology, Vol. 1, No. 2, pp. 193-208.

 

11- عناوين مقالات چاپ شده در كنفرانسهاي ملي - بين المللي

 

(1) صادقي،  حسن (1378) ،تاثير ويژگيهاي مكانيكي روي انحلال پذيري سنگ آهك ، اولين كفرانس زمين شناسي ومحيط زيست ايران . 29-22 مهرماه دانشگاه تربيت معلمصفحات 517-501

 

(2)خسروي ، فريدون ، صادقي ، حسن ، (1380) ((عملكرد تراوش و مقاومتپي سدها بر روي لنزهاي شني و ماسه اي باز در سازندكنگلومرايي)) دومين همايش زمينشناسي مهندسي و محيط زيست ايران تهران

 

(3)خسروي ، فريدون ، صادقي ، حسن ، (1380) (( نقش لنزها ي شني و ماسهاي باز در سازندكنگلومرايي بر ترواش و مقاومت سدها)) دومين كنفرانس زمين شناسيمهندسي و محيط زيست ايران تهران   صفحات 49 -50

 

 

(4)خسروي ، فريدون ، صادقي ، حسن ، (1380) (( تاثيردرزه بر انحلالپذيري سنگ هاي كربناته ))، دومين همايش زمين شناسي  مهندسي و محيط زيست ايران  صفحات 579-581

 

(5)خسروي ، فريدون ، صادقي ، حسن ، (1380) ارتباطات سرعت امواج لرزهاي با قابليت انحلال سنگ ، پنچمين كنفرانس تونل ايران 9-7 آبان ماه دانشگاه تهران صفحات 39-29

 

(6) خسروي، فريدون، صادقي حسن و وكيل پور (1381) احداث گالري در زيرهسته سد خاكي بر نگرش بر سد كرخه ، سومين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك ومكانيك خاك ايران 20-18 آذرماه تهران وزارت نيرو صفحات429-424

 

(7)خسروي ،كيل پور و صادقي (1381) خاكها با پتانسيل رمبندگي بانگرشبر روي مناطقي از ايران ، سومين همايش بين المللي مهندسي و ژئوتكنيك و مكانيكخاك  ايران 20-18 آذر- تهران وزارت نيروصفحات 211-206

 

(8) خسروي، فريدون، صادقي حسن (1381) روش تحقيق كاربردي در مهندسياجرايي ، دومين همايش روشهاي تحقيق د ر علوم وفنون مهندسي 19-17 ارديبهشت دانشگاهامام حسين (ع)  صفحات 357-347

 

(9) خسروي، فريدون، صادقي حسن (1382) تحليلي از مشكلات مديريتيپروژه  سازهاي زير زميني با نگرش برنيروگاه مسجد سليمان سومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي ايران، همدان دانشگاه بوعلي صفحات22-10

 

(10) وكيل پور،  جعفر و صادقي،حسن (1382) مهار آبهاي زير زميني و خشك اندازي در گود نيروگاه كارون سومين كنفرانسزمين شناسي مهندسي ايران، همدان  دانشگاه بوعلي صفحات114-105

 

(11)  خسروي، فريدون، صادقي،حسن (1381) ژئوتكستايل ها ، تقويت خاك براي اجراي ابينه معماري مناسب  فصلنامه عمران ايران تهران سري دوم تابستان 1381 صفحات 45-38

 

(12) خسروي، فريدون، صادقي ،حسن(1381 ) نيروي بالا روندگيدر شمع ها ، فصلنامه عمران ايران  سري دومزمستان 1381 تهران صفحات 45-44

 

(13)Sadeghi,H. (1996)"The geotechnical properties and effective parameters in thephenomena of solubility of limestone” BGS Young Geotechnical Engineers Symp.1-3 April, Oxford. PP. 109-110.

 

(14) Sadeghi, H. and Khosravi, F. (2002),"The effect of Mechanical properties on solubility of  limestone". 9th Inter. Cong. ofthe Inter. Association for Engineering Geology and the Environment. 16-20 Sep.Durban, South Africa, PP. 2277-2286.

 

 (15)Khosravi, F. and Sadeghi, H. (2002): "Equilibrium Equation on Axisymetricsystem on Zero Extension Line Method and determination of  bearing Capacity"9th. Cong. of the Inter.Association for Engineering Geology and the Environment. 16-20 Sep. Durban,South Africa, PP. 2277-2286.

 

(16) Sadeghi, H. (2005), "A study of theeffect of wave Velocity on solubility of limestone and chalk", 3rdInternational. Conference. on Deformation on Geotechnical Engineering, 3-4August, Semarang , Central  Java,Indonesia. Pp. 234-240.

 

 


رديف

موضوع پايان نامه

سمت

سال

نام دانشجو

نام دانشگاه

 

1

مديريت در كاربرد ماشين آلات ساختماني در طرحهاي عمراني

استاد مشاور

78

عليرضا رئيسي

امام حسين (ع)

 

2

چگونگي تعيين در مقايسه شاخص هاي مديريت جهت اجراي پروژ هاي برزگ و كوچك

استاد مشاور

78

عليرضا دانشفر

امام حسين (ع)

 

3

بررسي مقررات و آئين نامه هاي سازمان برنامه و بودجه در خصوص پروژهاي پل سازي

استاد مشاور

79

محمدرضا خردمند

امام حسين (ع)

 

4

مديريت و تجهيز كارگاه بد نه سدهاي خاكي- سنگ ريزه اي

استاد مشاور

79

حميدرضا ارشادمنش

امام حسين (ع)

 

5

تكنولوژي ساخت در ساختمان

استاد مشاور

79

سيد رضا فيروزي

امام حسين (ع)

 

6

اثر نوع و كيفيت مصالح در عمر مفيد ساختمان

استاد مشاور

79

سيروس خليق فرد

امام حسين (ع)

 

7

ارزيابي مشكلات مديريتي پروژ هاي راهسازي

استادراهنما

79

علي محمد عندليب

امام حسين (ع)

 

8

طراحي و ساخت موج شكن و عملكرد مطلوب آن د ر آبهاي ايران

استاد مشاور

79

علي فيروزي

امام حسين (ع)

 

9

اصول مديريت ساخت و تجهيز پروژه هاي عمراني دفاعي سپاه

استاد راهنما

79

حميد رضا  ارشادمنش

دافوس

 

10

بررسي و عملكرد و دستاورد يك دهه فعاليت قرارگاه خاتم الانبياء (ص)

استاد مشاور

80

مجيدبحريني

امام حسين (ع)

 

11

مشكلات و موانع تجزيه و تحليل عملكرد يك فعاليت قرارگاه خاتم الانبياء (ص)

استاد راهنما

80

مرتضي قواميان

امام حسين (ع)

 

12

مديريت ماشين آلات كلان (تعميرونگهداري)

استاد راهنما

80

ناصر تجلي زاده

امام حسين (ع)

 

13

امكان سنجي استفاده از امكانات و تاسيسات بعنوان پناهگاه در مقابل سلاحهاي متعارف

استاد داور

80

جعفر حصاري نژاد

امام حسين (ع)-دافوس

 

14

تحليلي از مشكلات مديريتي پروژه هاي تونل

استاد مشاور

81

عبدالمجيد مهرداد

امام حسين (ع)

 

15

بررسي روند انجام مناقضه پروژه هاي عمراني در ايران و علل اشكانات آن

استاد مشاور

82

سيد جواد شهيدي

امام حسين (ع)

 

16

آناليز اقتصادي روشهاي مختلف تونل هاي راه

استاد راهنما

82

احمدعلي دهقاني

امام حسين (ع)

 

17

بررسي نقاط و ضعف پيمان به روش EPC پروژه آبگير پارس جنوبي

استاد راهنما

83

اصغر عوضي

امام حسين (ع)

 

18

تعيين عوامل موثر بر پايداري بسترهاي خردشده

استاد مشاور

80

حسن آقايي

آزاداسلامي - واحد اراك

 

19

بهينه سازي روش آتشباري طرح توسعه نيروگاه مسجد سليمان

استاد مشاور

80

مجيد تبادي ساماني

آزاد اسلامي-دانشكده تحصيلات تکميلي واحد تهران

 

20

بررسي امكان سنجي موج شكنهاي سنگي در آبهاي عميق( بانگرش بر پروژه خدماتي پارس)

استاد مشاور

83

محمد محقق امين

امام حسين (ع)

 

21

بررسي عوامل تاخير در اجراي  پروژه هاي عمراني با نگرشي بر سد مخزني گلابر زنجان

 

استاد راهنما

91

فرهاد امندي

آز اد اسلامي - واحد علوم و تحقيقات تهران

 

22

تهيه و تدوين شرح وظايف کارفرما و پيمانکار در قراردادهاي طرح و ساخت با نگرشي بر سازه هاي امن

استاد راهنما

91

هادي حوزان

آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات بروجرد

 

23

ارزيابي و کنترل پروژه با روش مديريت ارزش کسب شده (EVM) در پروژه هاي عمراني ( با نگرشي بر پروژه انبوه سازي شهرستان ورامين)

استاد راهنما

91

سيامک مهاجري

آزاد اسلامي - واحد علوم و تحقيقات بروجرد

 

24

روش بهينه افزايش کيفي مرحله شناخت و طراحي در پروژه سازه هاي امن

استاد مشاور

92

حسين ورزشکار

آزاد اسلامي - واحد علوم و تحقيقات بروجرد

 

25

بررسي و تحليل مدل WBS در پروژه سازه هاي امن با قراردادC  EP

استاد مشاور

92

محمد حسين گنجينه

آزاد اسلامي - واحد علوم و تحقيقات بروجرد

 

26

عوامل موثر کنترل پروژه  و بررسي مواانع و مشکلات ان در  پروژه هاي عمراني (با نگرشي بر ساختمان مسکوني 22 طبقه در تهران)

استاد راهنما

92

پويا نودر

آزاد اسلامي - واحد علوم و تحقيقات بروجرد

 

27

بررسي روش هاي انتخاب و اجراي انواع اسکله هاي بتني با رويکرد مهندسي ارزش در سواحل جنوب کشور

استاد راهنما

92

حجت اله قاسمي

امام حسين (ع)

 

28

بررسي روش اجرا و مديريت ساخت اسکله هاي کيسوني با رويکرد استنا ندارد سازي انتقال و نصب در سازه هاي دريايي

استاد راهنما

92

عبدالمجميد نيک مرام

امام حسين (ع)

 

29

مديريت و بررسي علل شکل گيري دعاوي در پروژهاي عمراني(با نگرشي بر پروژه پل لالي)

استاد راهنما

92

گودرزي

آزاد اسلامي - واحد علوم و تحقيقات

بروجرد

30

بررسي افزايش هزينه در  پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي مسکن مهر شهرستان نور)

استاد راهنما

93

کاردار

آزاد اسلامي - واحد علوم و تحقيقات شوشتر

 

31

انتخاب روش بهينه ساخت از ميان فناوريهاي نوين ساختمان به روش AHP(مطالعه موردي استان مازندران)

استاد راهنما

93

عاليشاهي

آزاد اسلامي - واحد علوم و تحقيقات شوشتر

 

32

بررسي علل تاخير در اجراي  پروژه هاي عمراني عواقب اقتصادي آن و ارايه راهکارهاي پيشنهادي (با نگرشي بر پروژه هاي بانک ملت استان يزد)

استاد مشاور

93

زارع نژاد

آزاد اسلامي - واحد علوم و تحقيقات بروجرد

 

33

بررسي سيستم هاي نوين سقفي در ساختمان سازي و انتخاب مناسب ترين آنها به روش AHP

استاد راهنما

94

پريسا کاظمي

موسسه آموزش عالي ايوانکي

 

 

 


-   زمين شناسي مهندسي (ويژهدانشجويان عمران)- انتشارات دانشگاه امام حسين(ع)-1382- چاپ چهارم

- مصالح ساخت وآزمايشگاه انتشارات دانشگاهامام حسين(ع)-1384- چاپ چهارم

-اصول مديريت ساخت- انتشارات دانشگاه امام حسين(ع)-1385 - چاپ نهم

-اصول مهندسي تونل-انتشارات دانشگاه امام حسين(ع)-1390   چاپ اول

-مکانيک خاک-انتشارات دانشگاه ايوانکي-1393-چاپ اول


فعاليت و عضويت درمجامع علمي داخل كشور

رديف

 

1

عضو هيات مديره (بازرس) انجمن زمين شناسي مهندسي ايران  در دو دوره سال 83-81 و از سال83 تا87

2

عضو كميته علمي ، عضو هيئت رئيسه ، عضو هيات داوران در كنفرانسهاي:

دومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي ايران دانشگاه تربيت مدرس

سومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي ايران دانشگاه بوعلي همدان

پنجمين كنفرانس تونل  ايران دانشگاه تهران

ششمين كنفرانس تونل  ايران دانشگاه علم صنعت

دومين همايش روش تحقيق در علوم و فنون مهندسي دانشگاه امام حسين (ع)

اولين همايش سراسري علمي- كاربردي نگهداري اقلام در سپاه

 

 

3

عضو سازمان بسيج مهندسي

4

عضو سازمان بسيج اساتيد

5

عضو انجمن تونل ايران

6

عضو انجمن مكانيك سنگ ايران

7

عضو هيات تحريه نشريه پيام باور

8

عضوگروه تخصصي كميسيون برنامه ريزي آموزش دانشگاه امام حسين (ع) ( حوزه فني مهندسي)

9

عضوگروه تخصصي برنامه ريزي آموزشي در برنامه پنجساله چهارم دانشگاه

 

 

5 - عناوين پروژه ها و طرحهاي تحقيقاتي انجام شده

رديف

نام پروژه يا طرح

سمت

كار فرما

زمان اجرا

1

طراحي دوره دكتراي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت

مجري

پژوهشكده فني مهندسي

1377

2

پروژه كتاب تجهيز كارگاه

مجري

قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص)

78-77

3

پروژه شهيد رضوي(دفاعي)

همكار

مهندسي ستاد كل

80-79

4

پروژه طراحي سدطالقان

همكار

مهندسي ندسا

1380

5

طراحي دوره كارشناسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت

مجري

معاونت آموزش دانشگاه

82-81