امور دانشجویی انجمن های علمی معرفی انجمن

     
 
مقدمه: (اختياري)
در راستاي تقويت نشاط علمي در ميان دانشجويان و حمايت از فعاليتهاي جمعي و خودجوش پژوهشي و مشاركت‌دهي دانشجويان مستعد و توانمند در جهت بالندگي علمي و فرهنگي، انجمن ‌ علمي- دانشجويي آموزش عالي ايوانکي در سطح مؤسسه آموزش عالي ايوانکي تشكيل گرديده است. اين انجمن از سوي دانشجويان اين موسسه و با حمايت آن، تأسيس  شده است.
فصل اول: کليات:
ماده 1- «انجمن علمي دانشجويي حسابداري مؤسسه آموزش عالي ايوانکي» نهادي است دانشجويي متشکل از اعضايي که در ماده 5 توضيح داده مي شود.
توضيح: در اين اساسنامه، هر جا لفظ «انجمن ............» يا «انجمن» به کار رفته است، منظور «انجمن علمي دانشجويي حسابداري مؤسسه آموزش عالي ايوانکي» مي باشد و لفظ «مؤسسه» همان «مؤسسه آموزش عالي ايوانکي» است، مگر آن که توضيح ديگري آمده باشد.
ماده 2- اين انجمن در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و اهداف و دستورالعملهاي داخلي مؤسسه آموزش عالي ايوانکي و با رعايت آيين نامه انجمن هاي علمي دانشجويي مصوب وزارت علوم فعاليت مي کند.
ماده 3-اهداف انجمن:
1- ايجاد انگيزه وهدفمند كردن فعاليت هاي علمي گروه
2- ارتقاي دانش تخصصي درميان دانشجويان گروه
3- بسط فرهنگ كار گروهي در بين دانشجويان
4- اشاعه ي روحيه ي تحقيق وپژوهش درمنابع علمي
 5- معرفي وآشنايي باموقعيت هاي شغلي براي دانشجويان
6- افزايش ارتباط دانشجويان با موسسه
ماده 4-خط مشي و شرح وظايف انجمن:
الف: برگزاري همايش ها وكنفرانس هاي علمي دانشجويي
ب: تكثير وتوزيع گزارشات ومقالات علمي
ج: انتشار فصل نامه هاوگاهنامه هاي علمي تخصصي گروه
د: برگزاري بازديدها واردوهاي علمي وفرهنگي وتفريحي
ح: برگزاري كلاسهاي تقويتي مختلف جهت ارتقاي بنيه ي علمي دانشجويان
خ: مناظره و نقد علمي
فصل دوم: عضويت در انجمن:
ماده 5-اعضاي انجمن عبارتند از کليه دانشجويان شاغل به تحصيل رشته مديريت- حسابداري در کليه گرايشها و مقاطع تحصيلي که بدون محدوديت به عضويت کانون در مي آيند و در چارچوب اين اساسنامه به فعاليت مي پردازند. حداقل تعداد اعضا جهت فعاليت انجمن 15 نفر مي باشد. ضمنا اساتيد و کارکنان در صورت تمايل مي توانند به عنوان عضو افتخاري با انجمن همکاري نمايند و انجمن را از نظرات و رهنمودهاي خود بهره مند سازند.
توضيح: چنانچه عضو انجمن در چارچوب اساسنامه انجمن فعاليت نکند، با تصميم شوراي مديريت انجمن (ماده 11 اساسنامه) عضويت وي لغو خواهد شد.
ماده 6-عضويت هر عضو در انجمن به معناي بهره مندي آن عضو از امکانات عمومي انجمن مي باشد.
ماده 7-هر يک از اعضاي انجمن مورد اشاره در ماده 5 با قبول مفاد اساسنامه و تکميل فرم عضويت به عضويت کانون در خواهند آمد.
ماده 8-با نظر شوراي فرهنگي دانشگاه در صورتي که تعداد اعضاي انجمن کمتر از 15 گردد، انجمن منحل اعلام مي شود.
فصل سوم: ارکان کانون:
ماده 9-ارکان کانون عبارتند از: شوراي عمومي انجمن، شوراي مديريت انجمن، دبير انجمن و واحدهاي انجمن که تحت نظر شوراي مديريت انجمن فعاليت مي نمايند.
ماده 10-شوراي عمومي انجمن:
1-10 اين شورا، شورايي است متشکل از اعضاي انجمن که مطابق ماده 5 به عضويت انجمن در آمده اند.
2-10 هيأت رئيسه شوراي عمومي انجمن، اعضاي شوراي مديريت انجمن (ماده 11) مي باشند.
3-10 شوراي عمومي انجمن حداقل سالي يک بار به دعوت هيأت رئيسه تشکيل جلسه داده و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد.
تبصره 1-به درخواست يک سوم اعضاي شوراي عمومي انجمن يا به درخواست شوراي مديريت انجمن، جلسات فوق العاده شوراي عمومي با دستور جلسه مشخص تشکيل مي شود. جلسات شوراي عمومي فوق العاده با حضور يک دوم اعضا رسميت مي يابد.
4-10 وظايف شوراي عمومي انجمن در ماده 14 اساسنامه مي آيد.
تبصره 2-در صورت عدم رسميت جلسات سالانه شوراي عمومي، جلسه فوق العاده حداکثر دو هفته بعد تشکيل مي گردد. اين جلسه با هر تعداد از اعضا رسمي است.
تبصره 3- تصويب تغييرات اساسنامه با راي دو سوم حاضرين امکان پذير است و هر گونه اعمال تغييرات توسط شوراي عمومي در اساسنامه تاييد شده انجمن بايد در چارچوب آيين نامه انجمنهاي علمي دانشجويي صورت گيرد. در صورتي که مديريت فرهنگي تغييرات اعمال شده در اساسنامه انجمن را مغاير آيين نامه مذکور بداند، مکلف است نظرات خود را به صورت مکتوب و مستدل به انجمن ارائه نمايد.
تبصره 4-در صورت تشکيل شوراي دبيران انجمنهاي علمي، دبير اين شورا مي تواند به عنوان ناظر در جلسات شوراي عمومي انجمن شرکت نمايد.
ماده 11-شوراي مديريت انجمن:
1-11 شوراي مديريت انجمن متشکل از 7 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل مي باشد که در انتخابات شوراي عمومي انجمن از ميان اعضاي انجمن (مندرج در ماده 5) در صورت  دارا بودن شرايط ماده 19 آيين نامه انجمنهاي علمي دانشجويي مصوب وزارت علوم به مدت يک سال مطابق اساسنامه انجمن انتخاب مي شود.
2-11 در صورتي که تعداد دانشجويان رشته بنابر اعلام نظر مديريت آموزشي کمتر از 500 نفر باشد، اين شورا داراي 5 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل مي باشد.
3-11 جلسات شوراي مديريت حداقل ماهي يکبار تشکيل مي شود و جلسات آن با حضور چهار عضو اصلي رسميت مي يابد و مصوبات آن با راي اکثريت نسبي حاضرين معتبر است.
4-11 چنانچه به هر دليل يکي از اعضاي شوراي مديريت از عضويت انصراف دهد و يا مطابق آيين نامه انضباطي عدم صلاحيت وي اثبات گردد، عضويت او در شوراي مديريت انجمن لغو و اولين عضو علي البدل جايگزين وي خواهد شد.
5-11 اداره جلسات شوراي مديريت به عهده دبير شورا است که در اولين جلسه پس از انتخابات توسط اعضاي اصلي انتخاب مي گردد. دبير شوراي مديريت، دبير انجمن نيز مي باشد.
6-11 بنا به ضرورت، شوراي مديريت با هماهنگي دبير مي تواند افرادي را براي حضور در جلسه دعوت نمايد.
7-11 وظايف شوراي مديريت در ماده 15 اساسنامه مي آيد.
ماده 12-دبير انجمن:
1-12 دبير انجمن طبق بند (5-11) انتخاب مي گردد و در صورت کناره گيري يا برکناري، يکي از اعضاي شوراي مديريت تا تعيين دبير جديد ايفاي مسئوليت مي کند. بررسي استعفاي دبير با راي گيري شوراي مديريت انجام مي شود.
2-12 دبير انجمن يا نماينده وي مي تواند در جلسات شوراي دبيران انجمنها شرکت نمايد.
3-12 وظايف دبير در ماده 16 اساسنامه مي آيد.
ماده 13-واحدهاي انجمن:
1-13 واحدهاي انجمن، گروههاي فعال کاري هستند که بر حسب ضرورت تحت نظارت شوراي مديريت به صورت موقت يا دائمي تشکيل مي گردند و در حوزه هاي آموزشي و پژوهشي، انتشار نشريه هاي انجمن، تدوين کليت اساسنامه جهت تغييرات اصلاحي، ارزيابي وضعيت انجمن و... به منظور تحقق اهداف انجمن فعاليت مي نمايند.
2-13 هر يک از واحدها با مسئوليت يکي از اعضاي شوراي مديريت يا يکي از اعضاي شوراي عمومي به انتخاب شوراي مديريت و با نظارت يکي از اعضاي آن اداره مي گردد. تصميم گيري براي تعيين مسئول واحدها در شوراي مديريت صورت مي گيرد.
3-13 هر عضو انجمن مي تواند به عنوان عضو فعال با هر يک از واحدهاي انجمن همکاري نمايد.
4-13 تشکيل واحدهاي انجمن، انحلال و يا تمديد فعاليت هاي آنها، برنامه ها و دستورالعمل فعاليت واحدها در هر دوره با تصويب شوراي مديريت قابل اجرا مي باشد.
5-13 مسئولين واحدها موظفند گزارش جامعي را به صورت مکتوب حداقل هر ماه يکبار به شوراي مديريت ارائه و به دبير انجمن تحويل نمايند.
6-13 در دوره فعلي، واحدهاي انجمن عبارتند از:
1.واحد مالي- اداري؛
2. واحد پژوهش و تحقيقات؛
3. واحد آموزشي و نشست ها؛
4. واحد ارتباطات؛
5. واحد نشريات.
 وظايف واحدهاي انجمن در ماده 17 اساسنامه مي آيد.
فصل چهارم: شرح وظايف ارکان کانون:
ماده 14-وظايف شوراي عمومي انجمن عبارتند از:
الف-تصويب آيين نامه هاي انجمن
ب-انتخاب شوراي مديريت انجمن به مدت يک سال
ج-تصويب برنامه هاي سالانه انجمن و بررسي وضعيت واحدها (به پيشنهاد شوراي مديريت)
د-تصويب تغييرات و اصلاحات پيشنهادشده توسط اعضاي شوراي مديريت و يا يک سوم شوراي عمومي در اساسنامه و آيين نامه هاي انجمن.
ه-تصميم گيري در خصوص وضعيت اعضا مطابق آيين نامه انضباطي انجمن.
تبصره-کليه امور انجام شده توسط شوراي عمومي بايد به اطلاع مديريت فرهنگي برسد و تغييرات و انتخابات نيز بايد مورد تاييد آن مديريت قرار گيرد.
ماده 15-وظايف شوراي مديريت انجمن عبارتند از:
الف-تنظيم تقويم فعاليتهاي انجمن، تعيين بودجه سالانه پيشنهادي مطابق اهداف و خط مشي (مواد 3 و 4) و برنامه هاي مصوب انجمن و يافتن ساز و کارهاي اجرايي براي تحقق آنها.
ب-تشکيل واحدهاي انجمن مطابق مصوبات شوراي عمومي و نظارت بر نحوه اجراي آنها.
ج-تدوين آيين نامه هاي ضروري و تغيير و اصلاح اساسنامه و آيين نامه بر حسب ضرورت و ارائه آن به شوراي عمومي جهت تصويب.
د-ارائه گزارش فعاليتها به تشکلهاي علمي دانشجويي سراسر کشور (زير نظر وزارت علوم) به صورت منظم و اجراي مصوبات آن. 
ه-تدوين دستور کار و برنامه ريزي جلسات شوراي عمومي،  برپايي و اداره جلسات و برگزاري انتخابات مربوطه طبق دستورالعملهاي موجود.
و-تنظيم گزارش عملکرد ساليانه فعاليت ها و ارائه آن به شوراي عمومي و مديريت فرهنگي.
ز-نظارت و ارزيابي فعاليت هاي انجمن، وضعيت اعضاي انجمن، عملکرد دبير و بررسي تخلفات مطابق قوانين انضباطي انجمن.
ح-تصميم گيري در مسائل جاري انجمن و بررسي و پيگيري پيشنهادهاي ارائه شده از سوي اعضا و واحدهاي انجمن.
ماده 16-وظايف دبير انجمن عبارتند از:
الف-برنامه ريزي و هدايت کليه امور محوله به دبير شوراي مديريت از سوي گروه آموزشي و مديريت فرهنگي دانشگاه.
ب-شرکت در جلسه شوراي دبيران انجمنهاي علمي دانشگاه و ارائه ي گزارش فعاليت هاي انجمن و پيگيري مصوبات اين شورا.
ج-برپايي و اداره جلسات شوراي مديريت انجمن و ارائه گزارش از روند فعاليتهاي دبير به اين شورا.
د-تنظيم صورت جلسات شوراهاي انجمن و تدوين گزارش کار جهت ارائه به امور فرهنگي دانشگاه و مراجع ديگر دانشگاه و وزارت علوم بر حسب نياز.
ه-پيگيري و اجراي مصوبات شوراي مديريت انجمن و کليه امور ارجاعي از سوي گروه آموزشي و مديريت فرهنگي دانشگاه.
و-برقراري ارتباط مستمر با نمايندگان واحدهاي انجمن.
ز-مسئوليت کليه امور قانوني، اداري و حقوقي انجمن.
تبصره-دبير انجمن مي تواند در صورت صلاحديد، هر کدام از وظايف مندرج در موردهاي (ب) و (ه) را به يکي از اعضاي شوراي مديريت تفويض کند.
ماده 17-وظايف واحدهاي انجمن:
واحد مالي- اداري؛
1.تهيه برآورد هزينه مالي طرح‌ها و پي‌گيري تأمين آنها؛
2. تحويل و نگهداري وسايل و تجهيزات انجمن؛
3. ثبت رسيد و تسويه حساب طرح‌هاي انجمن؛
4. جذب و ثبت‌نام دانشجويان و تهيه آرشيو از اطلاعات اعضاي انجمن؛
5. رسيدگي به خريد لوازم مورد نياز انجمن.
واحد آموزشي و نشست ها؛
1.پيگيري و برگزاري كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي- علمي؛
2.پيگيري بازديد‌هاي علمي از اماكن و اشخاص در رابطه با موضوعات آموزشي؛
3.برنامه‌ريزي براي فعاليتهاي آموزشي ادواري و سالانه انجمن؛
4.همكاري با مسئولين آموزشي و پژوهشي مؤسسه در اجراي برنامه‌ها و پروژه‌هاي آموزشي؛


واحد پژوهش و تحقيقات؛
1.جذب و دعوت به همكاري از دانشجويان نخبه؛
2.برنامه‌ريزي و اجراي پروژه‌هاي تحقيقي يا كمك به بخش تحقيقات مؤسسه؛
3.برقراري ارتباط مستمر با مراكز مرتبط علمي؛
4.برگزاري رقابت هاي پژوهشي ميان دانشجويان؛
5.آرشيو تحقيقات دانشجويان و ارسال بعضي از تحقيقات به کميته نشريات براي نشر.


واحد نشريات.
1.راه اندازي و مديريت نشريه انجمن؛
2.راه اندازي و مديريت سايت و بروز رساني مطالب سايت (حداکثر در طول يک هفته).
واحد ارتباطات؛
1.ايجاد ارتباط نزديک با ساير انجمن هاي علمي دانشگاهها و موسسات؛
2.توزيع و ارسال نشريه علمي؛
3.تبليغات و اطلاع رساني از فعاليت هاي انجمن علمي – دانشجويي؛
4.تهيه و تنظيم صورت جلسات هيئت مديره و جلسات مجمع عمومي؛
5.تهيه و ارائه گزارش در هر ماه، هر ترم و هر سال از فعاليت هاي انجمن؛
6.پاسخگويي به مراجعات دانشجويي.
ماده 18-وظايف اعضاي انجمن عبارتند از:
الف-پايبندي به اصول و مقررات، آيين نامه ها و کليه مفاد اساسنامه انجمن.
ب-شرکت منظم و فعالانه در شوراي عمومي انجمن و انتخابات شوراي مديريت.
ج-برقراري ارتباط مستمر با اعضاي شوراي مديريت و درخواست گزارش عملکرد واحدها و همکاري با ايشان در خصوص اطلاع رساني و ارائه خدمات لازم.
فصل پنجم: امور تشکيلاتي انجمن:
ماده 19-مهر، لوگو (آرم) و سربرگ انجمن:
الف-نشانهاي مذکور، گوياي فعاليتها و اهداف انجمن مي باشد. مهر و اوراق و اسناد انجمن بايد بلافاصله پس از برگزاري انتخابات انجمن و تعيين شوراي مديريت جديد از سوي دبير قبلي به دبير جديد طي صورتجلسه اي با حضور اعضاي دوره جديد تحويل داده شود.
ب-طرحهاي مهر، آرم و سربرگ انجمن و هرگونه تغييرات اصلاحي در آنها پس از تاييد مدير گروه آموزشي بايد به تاييد رسمي مديريت فرهنگي دانشگاه برسد.
ج-هرگونه مکاتبه و گزارش رسمي و کتبي انجمن بايد روي سربرگ رسمي و مهمور به مهر انجمن و داراي امضاي دبير باشد.
د-مسئوليت مهر و سربرگ با دبير انجمن است و در مواردي که مشکلي پيش آيد، لازم است در برابر شوراي مديريت و مراجع ذيربط دانشگاه پاسخگو باشد. 
ه-در صورت مفقود شدن مهر، دبير موظف است بلافاصله مراتب را جهت بررسي و اقدامات مقتضي به شوراي مديريت، گروه آموزشي مربوطه و مديريت فرهنگي اعلام نمايد.
ماده 20-اين اساسنامه اولين نسخه از اساسنامه انجمن علمي گروه مديريت - حسابداري است که در 5 فصل و 20 ماده و 6 تبصره و توضيح در نشست شوراي عمومي انجمن علمي مؤسسه آموزش عالي ايوانکي در محل دفتر فرهنگي و در تاريخ 16/7/91 به تصويب اعضا رسيد.