بازدید دانشجویان برق از نیروگاه شهدای پاکدشت


تعدادی از دانشجویان برق دانشگاه ایوانکی با همکاری گروه برق وسرپرستی استاد مشاور انجمن علمی ومدیر گروه برق دانشگاه ایوانکی برای بازدید وآشنایی با نیروگاههای گازی به یکی از نیروگاههای شرق تهران(نیروگاه شهدای پاکدشت)برده شدند 


نوشته شده توسط کارشناس گروه برق و مخابرات در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲v