برگزاری کارگاه های نرم افزارهای تخصصی مهندسی پزشکی


تعدادی کارگاه نرم افزار های تخصصی مهندسی پزشکی از قبیل نرم افزار میمیکس،آباکس توسط گروه برق ومهندسی پزشکی برای دانشجویان مهندسی پزشکی برگزار شد واستقبال خوبی از این کارگاهها انجام شد وتمامی دانشجویان با نرم افزارهای مورد نیاز مهندسی پزشکی آشنا شده ونحوه استفاده وکارایی آن را یاد گرفتندنوشته شده توسط کارشناس گروه برق و مخابرات در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲v