اطلاعیه آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه ایوان کی- دی ماه 98


دانشجویان دکتری مهندسی صنایع که فرم آمادگی ارزیابی جامع را تکمیل نموده و با احراز شرایط مندرج در فرم قصد شرکت در آزمون جامع مورخ 1398/10/04دارند، به نکات مهم زیر توجه نمایند.

1- آزمون کتبی رأس ساعت 14 برگزار خواهد شد.
2-با توجه به جلسه شورای گروه صنایع منابع درسی به شرح زیر می باشد.


 مهندسی سیستم                 منابع: بلانچارد- هندبوک INCOSE

 پویایی سیستم ها               منابع: استرمن - سوشیل (ترجمه دکتر تیموری)

 تجزیه و تحلیل چندمتغیره       منابع : تحلیل آماری چند متغیره کاربردی نوشته جانسون- ویچرن (ترجمه نیرومند)
                                        روش های تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره با رویکرد کاربردی  نوشته بشیری و کامران راد
                                        کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت نوشته عادل آذر- خدیوپور
                                        روش های چند متغیره پیوسته نوشته سنجقی

نکته مهم:دانشجویانی که فرم آمادگی آزمون جامع را تکمیل نکرده اند در اسرع وقت انجام دهند. در غیراینصورت امکان شرکت در جلسه از ایشان گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰