پذیرش و ثبت نام

گام اول- ثبت نام حضوری، تکمیل فرم های ثبت نام و تحویل مدارک – توسط دانشجو (فرم -F-1)
گام دوم- انتخاب واحد نیمسال اول توسط کارشناس گروه آموزشی
گام سوم- مراجعه دانشجو جهت اخذ تأییدیه انتخاب واحد

اخذ و گذراندن درس سمینار (ویژه رشته هایی که این درس را دارند)

گام اول- اخذ درس سمینار در زمان انتخاب واحد ترم دوم
گام دوم- تکمیل فرم پیشنهاد موضوع سمینار کارشناسی ارشد (فرم F-2) تا پایان هفته چهارم نیمسال دوم
گام سوم- ارائه و دفاع از موضوع سمینار مطابق برنامه اعلام شده گروه آموزشی
گام چهارم- تکمیل فرم اعلام نمره سمینار (فرم F-3) تایید استاد راهنمای سمینار، استاد داور و مدیر گروه آموزشی
گام پنجم- تحویل فرم بند 4 به تحصیلات تکمیلی توسط گروه مربوطه
تذکر: نمره درس سمینار قبل از شروع نیمسال سوم باید ثبت گردد.

 تعیین استاد راهنمای پایان نامه

گام اول- مراجعه به سامانه ثبت پایان نامه  توسط دانشجو و تعیین استاد راهنما قبل از شروع ترم سوم
گام دوم- انتظار برای طی مراحل انتخاب موضوع و استاد راهنما و تأیید آن توسط گروه آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 تصویب پایان نامه

گام اول- تکمیل فرم پیشنهاده (پروپوزال) کارشناسی ارشد (فرم F-4) و (فرم F-4 مخصوص دانشکده برق، مکانیک و کامپیوتر)تا پایان هفته چهارم ترم سوم و ثبت آن در سامانه توسط دانشجو
گام دوم- طرح در جلسه گروه آموزشی و تایید شورا و مدیر گروه (توسط کارشناس گروه)
گام سوم- طرح و تصویب در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی و تایید مدیر تحصیلات تکمیلی (توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی)
گام چهارم- صدور احکام تصویب پایان نامه و شروع رسمی کار تحقیق
تذکر: دانشجو زمانی می تواند با تأیید استاد راهنما درخواست دفاع از پایان نامه خود را به تحصیلات تکمیلی ارائه کند که حدأقل 4 ماه از تصویب نهایی پروپوزال (گام چهارم ) سپری شده باشد.

ارائه گزارش پیشرفت کار

گام اول-تکمیل فرم ارزیابی گزارش پیشرفت كار پایان نامه در سامانه ( هر سه ماه یکبار بعد از تصویب پایان نامه)
گام دوم-اعلام نظر و تایید توسط استاد راهنما و مدیر گروه
گام سوم-تأیید توسط تحصیلات تکمیلی
تذکر :  . هر دانشجو موظف است در طی گذراندن پایان نامه 3 بار فرم پیشرفت کار را  (با فاصله حدأکثر 3 ماه) در سامانه ثبت پایان نامه بارگذاری نمایند.
        . مهلت ارائه گزارش پیشرفت کار اول: حدأکثر 3 ماه پس از تصویب پایان نامه
        . مهلت ارائه گزارش پیشرفت کار دوم: حدأکثر 6 ماه پس ازتصویب پایان نامه
        . مهلت ارائه گزارش پیشرفت کار سوم: 2 ماه پس از زمان تمدید نیمسال پنجم 

تمدید نیمسال پنجم

گام اول- تکمیل فرم درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی (فرم F-5) نیمسال پنجم
گام دوم- تایید فرم توسط کارشناس آموزش، استاد راهنما و مدیر گروه آموزشی
گام سوم- تحویل فرم تکمیل شده به آموزش توسط دانشجو
گام چهارم- صدور مجوز توسط معاونت آموزش و فعال شدن نیمسال پتجم دانشجو در سماسامانه
گام پنجم- پرداخت شهریه و انتخاب واحد (چنانچه فقط درس پایان نامه بابت تمدید باقی مانده باشد نصف شهریه ثابت متناسب با ورودی  
  های جدید پرداخت گردد.)
تذکر: مهلت درخواست حدأکثر 2 هفته از شروع نیمسال پنجم

 تمدید نیمسال ششم

گام اول- تکمیل فرم درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی (فرم F-6) نیمسال ششم
گام دوم- تایید فرم توسط کارشناس آموزش، استاد راهنما و مدیر گروه آموزشی
گام سوم- تحویل فرم تکمیل شده به آموزش توسط دانشجو
گام چهارم- صدور مجوز توسط معاونت آموزش و فعال شدن نیمسال ششم دانشجو در سماسامانه
گام پنجم- پرداخت شهریه و انتخاب واحد (چنانچه فقط درس پایان نامه بابت تمدید باقی مانده باشد نصف شهریه ثابت متناسب با ورودی  
  های جدید پرداخت گردد.)
تذکر: مهلت درخواست حدأکثر 2 هفته از شروع نیمسال ششم

 برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه
مهم: برای دانشجویانی که از تابستان 98 به بعد موضوع پایان نامه را در سامانه ثبت کرده اند و روند کار ایشان از طریق آن انجام می پذیرد، گام های اول تا هشتم این مرحله به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.


گام اول- تکمیل فرم درخواست دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (فرم F-8) سه هفته قبل از تاریخ مورد نظر جهت دفاع و تائید اساتید
  راهنما و مشاور توسط دانشجو
مهم: (گزارش_همانند_جو) دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه دارند ابتدا وارد سایت irandoc.ac.ir شده و با ایمیل شخصی شان ثبت نام کنید. سپس در قسمت همانند جو کد معرف YKygT و آدرس میل @Gmail.com eyc.Research را وارد کرده و منتظر بمانند تا گزارش به ایمیل شخصی آنها ارسال شود. سپس گزارش را پرینت گرفته و به تایید استاد راهنما رسانده و در نهایت به همراه فرم تکمیل شده آمادگی دفاع به کارشناسی تحصیلات تکمیلی تحویل دهند.

نکته بسیار مهم: حداکثر میزان قابل قبول درصد همانندی پایان نامه 30 درصد می باشد.

گام دوم- مراجعه به اداره تحصیلات تکمیلی –بررسی موارد آموزشی: مدارک، سنوات، گذراندن و ثبت دروس و تائید توسط کارشناس
  تحصیلات تکمیلی
گام سوم-تعیین اساتید داور در شورای گروه آموزشی و تایید مدیر گروه
گام چهارم-تحویل فرم به اداره تحصیلات تکمیلی و اخذ مجوز دفاع
گام پنجم–تهیه نسخ مورد تائید استاد راهنما جهت تحویل و تکمیل و امضای  فرم تحویل پایان نامه کارشناسی ارشدبه هیات داوران قبل از دفاع (فرم F-9) توسط دانشجو
گام ششم–ارائه فرم امضاء شده بند 5 به تحصیلات تکمیلی جهت تعیین روز و ساعت دفاع
گام هفتم- تائیید روز و ساعت جلسه دفاعیه و تعیین نماینده تحصیلات تکمیلی توسط مدیر تحصیلات تکمیلی
گام هشتم –انجام هماهنگی و ارسال دعوتنامه جهت اعضای هیات داوری جلسه دفاعیه توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی
گام نهم- تشکیل پرونده دفاعیه توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی
گام دهم- نصب اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع توسط دانشجو (فرم-15F)

تذکر: اطلاعات فرم 15 تایپ شود و فایل آن توسط دانشجو به کارشناس گروه برای گذاشتن در کانال های اطلاع رسانی تحویل داده شود.
مهم: موارد ذیل توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی انجام می گیرد:
1-  کنترل فرم های ارائه شده توسط دانشجو
2- ارائه و اخذ تائیدیه های لازم از مدیر تحصیلات تکمیلی
3- دریافت تنخواه و تنظیم صورتجلسه پرداخت حق الزحمه داوران
4- تشکیل پرونده دفاعیه که شامل کلیه فرم های دفاعیه و صورتجلسه پرداخت و مبالغ حق الزحمه اساتید داور و نماینده تحصیلات تکمیلی می باشد.
5- هماهنگی جهت محل و امکانات مورد نیاز و هماهنگی با انتظامات جهت تردد مدعوان به جلسه دفاع
6- تحویل پرونده کامل دفاعیه به نماینده تحصیلات تکمیلی (یک روز قبل)

گام یازدهم– برگزاری جلسه دفاعیه مطابق ضوابط و انجام ارزیابی دفاع از پایان نامه با حضور هیات داوری و با نظارت نماینده تحصیلات
  تکمیلی در موعد مقرر
گام دوازدهم– ارائه گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی از برگزاری جلسه دفاعیه به تحصیلات تکمیلی
گام سیزدهم–  تأیید و ثبت نمره پایان نامه
 
آماده سازی نسخ پایان نامه
 گام اول- آماده سازی پایان نامه مطابق شیوه نامه تدوین پایان نامه (اینجا کلیک کنید)
گام دوم-  تایید اساتید راهنما، مشاور و داور
گام سوم- مراجعه به تحصیلات تکمیلی جهت تایید فرمت پایان نامه
گام چهارم- تحویل فایل ورد و پی دی اف نهایی (در قالب CD) به تحصیلات تکمیلی
گام پنجم- مراجعه به پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی کشور با نشانی http://thesis.irandoc.ac.ir  و ثبت اطلاعات پایان نامه و دریافت و چاپ شماره رهگیری از طریق سیستم که به آدرس ایمیل دانشجو ارسال می گردد و تایید فرم توسط کارشناس كتابخانه.

فارغ التحصیلی
  تذکر1: قبل از اقدام به فارغ التحصیلی، جهت مطلع شدن از نواقص احتمالی پرونده آموزشی خود و تکمیل آنها به آموزش مراجعه
  فرمایید.
  گام اول– مراجعه به آموزش و ثبت نمره پایان نامه در سامانه آموزشی
  گام دوم- مراجعه به سامانه دانشجویی و پرینت فرم تاییدیه واحدهای گذرانده شده (اینجا کلیک کنید)جهت فارغ التحصیلی و مراجعه به
گروه آموزشی
  گام سوم- تکمیل فرم تسویه حساب برای فارغ التحصیلی (F-16)
 گام چهارم- گرفتن گواهی موقت از اداره فارغ التحصیلی(مخصوص دانشجویان خانم و آقایانی که کارت پایان خدمت و یا معافیت دارند).
                                                                                                                                         
 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی