فراخوان پذيرش بدون آزمون در دوره دكتري تخصصي (Ph.D) دانشگاه ايوان کي براي سال تحصيلي 1400-1399

دانشگاه ايوان کي در نظر دارد، در راستاي اجراي "آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب جلسه مورخ 27/3/93 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان"، آيين نامه شماره ...

ادامه مطلب...
123456