(شرط معافیت از آزمون جامع دکتری (کتبی، شفاهی یا هردو


برای آگاهی از دستورالعمل مربوطه، فایل پیوست را مطالعه فرمائید.

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲