محمدرضا افشار

 • مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران- مدیریت ساخت
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:


 • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه زنجان

  کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت از دانشگاه امیرکبیر

 • مدت

  سمت

  نام شرکت

   

  ردیف

   

   

  تا تاریخ

  از تاریخ

  1393

  1392

  مسئول دفتر فنی

  شرکت راه ری-قزوین

  1

  1396

  1393

  دفترفنی/مناقصات/قراردادها

  شرکت عمران، آب و خدمات منطقه ازاد کیش

  2

  1398

  1396

  مشاور امور قراردادها و مناقصات

  دفتر فنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  3

  ...

  1398

  دفترفنی/مناقصات/قراردادها

  شرکت ساز آب کیان پاد

  (زیرمجموعه شرکت جهاد نصر حمزه)

  4


 • v   سوابقتدریس در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و صنعت

  1-   نحوه تهیه لایحهتاخیرات

  2-   مهندسی ارزش

  3-   مدیریت ریسک

  4-   فهرست بها

  5-   شرایط عمومیپیمان

  6-    قانون مناقصات

  7-   مدیریتقراردادهای پیمانکاری

  v                      مقالاتعلمی پژوهشی:

  1-   سبط. م،افشار، م. علیپوری، ی.، "ارائه یک روش فرا ابتکاری مؤثر جهت زمانبندی پروژهبا حالتهای چندگانه"، نشریه علمی پژوهشی مهندسی عمران فردوسی (دانشگاه فردوسیمشهد)، فروردین ماه 1394.

  2-   سبط. م،افشار، م. علیپوری، ی.، "حل مساله زمانبندی پروژه در حالت چندگانه (MRCPSP) به کمک الگوریتم ژنتیک"، مجله علمیپژوهشی شریف، تیرماه 1393. پ

  3-   بیات، ح.افشار، م. و امیری، ا. "تحلیل ارزش خط انتقال از چاه هایسراب ایوان به پالایشگاه گاز ایلام در بخش گردنه رنو"،مجله علمی پژوهشی اساس، مهرماه 1393.

  4-   شاکری. ا،افشار، م.امیری، ا.، "چالشهای اعمال ضریب بالاسری درمناقصات طرح های عمرانی"، مجله علمی پژوهشی شریف، دی ماه1393.

  5-   Sebt, Mohammad Hassan, Mohammad Reza Afshar, and YagubAlipouri. "An efficient genetic algorithm for solving the multi-moderesource-constrained project scheduling problem based on random keyrepresentation." International Journal of Supply and Operations Management2 (3), 905-924 (2015).

   

   

  v   مقالات کنفرانسی:

  1.Afshar,M. et al, “Causes of Delay and Failure inConstruction Projects in Iran”, Third International Conference On ConstructionIn Developing Countries, July 4-6, 2012.

  2. بیات.ح، افشار. م، وامیری.م، "تحلیل ارزش خط انتقال از چاه های سراب ایوان به پالایشگاه گازایلام در بخش گردنه رنو، دومین کنفرانس ملی بندرعباس، اردیبهشت 1391.

  3. اردشیر.ع، افشار.م،ص امیری.ا، "نقد وبررسی نقاط قوت و ضعف بخشنامه سرجمع"،  دومین کنفرانس ملی بندرعباس، اردیبهشت 1391.

  4. سبط.م،افشار. م، و امیری.م، "نقدو بررسی تسهیم ریسک بین عوامل درشرایط عمومی پیمانهای قراردادهای سه عاملی"، دومین کنفرانس ملی بندرعباس، اردیبهشت 1391.

  5. افشار و همکاران، "بررسی مؤلفه سنرانندگان و نقش آن در تغییر نرخ تصادفات جاده ای استان زنجان"، دومین کنفرانسملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، آبان 1390.

  6.شاکری. ا، افشار.م،مدقالچی.ع ، "چالشهای تشریفات قانون مناقصه و تأثیر آن در نارسایی طرح های عمرانی"،ارائه شفاهی در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، آبان 1391.

  7. سبط.م، امیری.م، افشار.م، "بررسیچالشهای خدمات فنی و مهندسی ایران"، هشتمین کنفرانس بین المللیمدیریت پروژه، آبان 1391.