با توجه به اینکه سامانه پست الکترونیک دانشگاه ایوان کی جهت بهبود کارایی در تیر ماه 99 تغییر یافته است لازم است فیلم های آموزشی که در زیر به پیوست آمده است را مشاهده فرمایید تا با نحوه استفاده از پست الکترونیک جدید دانشگاه آشنا شوید

دانشجویان محترم توجه داشته باشند که پست الکترونیکی که برای شما ساخته می شود تا زمانی که در حال تحصیل هستید فعال خواهد بود و در صورت فارغ التحصیلی، غیرفعال خواهد شد


پیوست ها