انتخاب پژوهشگر برتر

با توجه به برگزاري مراسم هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه ايوان کي در سال 1398 ملاک انتخاب اين پژوهشگران مدارک و مستنداتي مي باشد که تا تاريخ 1398/09/19 در سامانه امور پژوهشي بارگذاري شده ...

ادامه مطلب...