انتخاب پژوهشگر برتر


با توجه به برگزاری مراسم هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه ایوان کی در سال 1398 ملاک انتخاب این پژوهشگران مدارک و مستنداتی می باشد که تا تاریخ 1398/09/19 در سامانه امور پژوهشی بارگذاری شده باشد
همچنین آئین نامه انتخاب پژوهشگر برتر به پیوست می باشد

پیوست ها
نوشته شده توسط مدیر پژوهش در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰