آيين نامه استفاده از کتابخانه

نظر به اهميت کتاب و کتابخانه و به منظور استفاده بيشتر و کارآمدتر از امکانات موجود در کتابخانه دانشگاه و حفظ و نگهداري منابع و اعمال روشهاي يکنواخت و هماهنگ در ارائه خدمات امانت مواد کتابخانه اي، آيين ...

ادامه مطلب...