آیین نامه استفاده از کتابخانه


نظر به اهمیت کتاب و کتابخانه و به منظور استفاده بیشتر و کارآمدتر از امکانات موجود در کتابخانه مؤسسه و حفظ و نگهداری منابع و اعمال روشهای یکنواخت و هماهنگ در ارائه خدمات امانت مواد کتابخانه ای، آیین نامه استفاده از کتابخانه مؤسسه آموزش عالی ایوانکی تدوین گردید. جهت مشاهده آیین نامه روی لینک زیر کلیک نمایید.

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲v