مسابقه بزرگ سودوکو


مسابقه بزرگ سودوکو در تاریخ 5و6 آذر به سرپرستی انجمن علمی گروه کامپیوتر برگزار گردید


پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه کامپیوتر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰