اطلاعات گروه اساتید گروه آقای دکتراسماعیل ذبیحی

نام و نام خانوادگی: اسماعیل ذبیحی
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
آدرس پست الکترونیکی: szabihi77@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: مدیریت ورزشی(گردشگری ورزشی)
توضیحات:
     

- دانشجوي دوره  دکتري تخصصي مديريت ورزشي ، روزانه، دانشگاه دولتي مازندران- بابلسر، 1392
- کارشناسي ارشد، روزانه، دانشگاه دولتي گيلان، تربيت بدني و علوم ورزشي،1384
- کارشناسي، روزانه، دانشگاه دولتي گيلان، تربيت بدني و علوم ورزشي،1381


-پژوهشگر منتخب دانشکده فني و حرفه اي سما - گرمسار، سال 92
- عضو هيأت علمي تمام وقت تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمساراز سال 87 تاکنون
-مدير گروه تربيت بدني و علوم ورزشي سما دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار از نيمسال دوم سال90 تا 92
- عضو کميته ورزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار از سال 87 تاکنون
- عضو کميته برگزاري سومين المپياد ورزشي اتحاديه دانشگاه هاي کشورهاي حاشيه درياي خزر، شهرستان رشت، شهريور83


The relationship between employee's job satisfactions and personal characteristics in sport and youthadministration of Mazandaran province, international research journal of management sciences (sport management),(Accept)

 

Sporttourism marketing by Ecotourism resources and unnatural attractions,International Journal of Sport Sciences, 2(4) July 2015, Pages: 16-19

 

Therole of sport-centered social capitals on student’s tendency in sportsactivities based on Bourdieu view point,International Journal of Sport Sciences, 2015, 2(3), Pp: 32-35 

 

Relationshipbetween transformational leadership styles with job satisfaction of physical educationexperts ineducation offices of Mazandaran province,journal of social issue& humanities, 2015, Volume 3, Issue 10, Pp: 10-13, (ISC)

 

The relationship between job satisfaction and educationalperformance among physical education teachers, journal ofsocial issue& humanities, 2015, Volume 3, Issue 9, Pp: 81-84, (ISC)

 


Thestudy of spectator’s violence and aggression in stadiums, Journal of Novel AppliedSciences, 2014-vol 3-9, Pp: 971-974

 

The Effect ofShort-Term Resistance Training and Silymarin Consumption on Some of Capillarizationand Angiogenic Factors in Fat Male,International Journal of SportStudies. 2014, Vol, 4 (7), 771-775, (ISC- CABI)

 

The role ofCultural and Substructure components on decreasing sport tourism in Iran. Advances inApplied Science Research, 2014, 5(2):13-17, (ISI-Listed)

 


The relationship between internal service quality andphysical education faculty member’s job satisfaction in dist.10 of Islamic AzadUniversity, Iran. EuropeanJournal of Experimental Biology, 2013, 3(2):379-382, (ISI-Listed)


- جايگاه ورزش در نظام اوقات فراغت دانشجويان و ارائه الگو،
"نشريه علمي- پژوهشي پژوهشهاي مديريت ورزشي و رفتار حرکتي"، وزارتين با نمايه ISC، دانشگاه مازندران(داراي پذيرش)

- تحليل عاملي شاخص هاي سلامت دانشجويان دانشگاه مازندران با تاکيد بر فعاليت هاي ورزشي، "نشريه علمي- پژوهشي پژوهشهاي مديريت ورزشي و رفتار حرکتي"، وزارتين با نمايه ISC، دانشگاه مازندران(داراي پذيرش)

- بررسي عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران ورزشي به استان مازندران،"فصلنامه علمي- پژوهشي نگرش هاي نو در جغرافياي انساني" – وزارتين با نمايه ISC. دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار(داراي پذيرش).

- تأثير مولفه هاي گردشگري بر گرايش گردشگران ورزشي اعزامي به ايران، "فصلنامه علمي- پژوهشي نگرش هاي نو در جغرافياي انساني" – وزارتين با نمايه ISC. دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار. سال چهارم. شماره دوم. بهار91.

 - مقايسه مشكلات رفتاري دانش آموزان از ديدگاه معلمان تربيت بدني در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشي، "فصلنامه علمي- پژوهشي علوم ورزش" با نمايه ISC، دانشگاه آزاد اسلامي واحدكرج، شماره7، بهار90،

- بررسي عوامل آموزشي اثرگذار برمديريت کلاسهاي تربيت بدني، "فصلنامه علمي- پژوهشي رهبري و مديريت آموزشي" با نمايه ISC، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار، سال پنجم، شماره اول، بهار90

- مقايسه مشکلات مديريت کلاسهاي تربيت بدني در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشي، "فصلنامه علمي-پژوهشي حرکت" با نمايه ISC ، دانشگاه تهران، شماره34 ، زمستان86

- ترجمه مقاله نحوه تغذيه کودکان و جوانان ورزشکار، "ماهنامه علمي- تحليلي- آموزشي ورزش دانشگاه انقلاب"، جهاد دانشگاهي، شماره186 ، تير82
کتاب و جزوات-
شيوه هاي بازاريابي و مشارکت بخش خصوصي در ورزش(در دست چاپ)
- کاربرد آمار توصيفي در تربيت بدني و علوم ورزشي(در دست چاپ)
- فرهنگ و واژه نامه زبان تخصصي مديريت ورزشي (دو سويه)، (در دست چاپ)
- زبان تخصصي براي دانشجويان مديريت ورزشي، 1393، انتشارات مولفان تهران
- چاپ دوم کتاب تربيت بدني عمومي(1و2)، 1390، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
- تربيت بدني عمومي(1و2)، 1388، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار