اطلاعات گروه اساتید گروه آقای دکتر محسن اسمعیلی

نام و نام خانوادگی: محسن اسمعیلی
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
آدرس پست الکترونیکی: m_smaeili2006@yahoo.com
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی: مدیریت ورزشی
توضیحات:
     

کارشناسي                   دانشگاه فردوسي مشهد                 1382
کارشناسي ارشد            دانشگاه پيام نور                         1386
دکترا                          دانشگاه تربيت مدرس                  1393 

خبرنگار ورزشي در خبرگزاري ايسنا و هفته نامه نخست
دبير سابق هيات ورزش روستايي و عشايري استان خراسان شمالي
کارشناس مسئول ورزش قهرماني اداره کل تربيت بدني خراسان شمالي
عضو کميته انتشارات المپياد ورزشي دانشجويان کشور
عضو کميته پژوهش مسابقات بدمينتون غرب آسيا در مشهد
عضو کميته انتشارات المپياد ورزشي دانشجويان کشور

بررسي ، اولويت بندي و ارزشيابي ابعادمربيگري در تيمهاي ورزشي دانشگاههاي کشور
بررسي خودارزيابي مربيان رشته هاي انفرادي و گروهي دانشگاههاي کشور
نقش تفاوتهاي جنسيتي در گذران اوقات فراغت مردان و زنان متاهل
فرايند بکارگيري مدل مديريت ريسک دراوقات فراغت و ورزش
نقش شهرداري در توسعه تسهيلات ورزشي جهت گذران اوقات فراغت
راه اندازي نهضت داوطلبين ورزشي در استان خراسان شمالي
طراحي مدل تاثير گذاري بازارگرايي بر رفتارآتي مشتريان در مجموعه هاي تفريحي ورزشي آبي با توجه به کيفيت خدمات
طراحي مدل تاثير گذاري کيفيت خدمات بر وفاداري، رضايت مشتري،ارزش ادراک شده و رفتار آتي مشتريان در مجموعه هاي تفريحي ورزشي آبي
کتب و جزوات
مديريت باشگاههاي ورزشي
حاميان ورزشي
Design model of service quality role in relation between market orientation culture with future behavior of customers in water sports recreation
Survey of Market Orientation Impact on Customer Behavior with Regard Service Quality in Water Sports Recreation Centers in Iran


عضو برتر انجمن علمي دانشگاه فردوسي مشهد
کسب مقام برتر همايش ملي عکاسي و مولفه هاي سلامت
کسب مقام دوم استاني در رشته تيراندازي به اهداف پروازي
کسب مقام اول استاني رشته شنا ماده 51 متر قورباغه
کسب مقام اول استاني رشته شنا ماده 111 متر آزاد
کسب مقام اول استاني رشته شنا ماده 211 متر آزاد
کسب مقام دوم رشته شنا استاني ماده 111 متر آزاد