اطلاعات گروه اساتید گروه آقای دکتر سعید صانعی

نام و نام خانوادگی: سعید صانعی
دانشکده: مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
آدرس پست الکترونیکی: saeedsanei92@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه: پنجشنبه ها
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های مطالعاتی: مدیریت ورزشی
توضیحات:
     

ليسانس : دبيري تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تربيت معلم ( خوارزمي ) - 1369  

فوق ليسانس :تربيت بدني و علوم ورزشي- دانشگاه تربيت معلم(خوارزمي ) - 1373

دکترا : مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني-دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم تحقيقات تهران -1383

- دانشيار بازنشسته دانشگاه جامع امام حسين (ع)

- عضو هيات علمي دانشگاه غيردولتي ايوانکي و استاد مدعو درواحدهاي دانشگاه آزاد تهران شرق ، مرکز، جنوب ، شمال ، شهيد رجايي و امام حسين و ....

سوابق مديريتي :

-  مسئول تربيت بدنيجهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم- 1366 تا 1373

- مدير تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم  ( خوارزمي ) - 1372 تا 1375 ( کسب مقام اول دردو دوره المپياد دانشگاه هاي کشور... ) 

- نايب رئيس فدراسيون آمادگي جسماني کشور -  1384 تا 1386

- مدير تربيت بدني دانشگاه امام حسين  (ع)  -1388 تا 1389

- دبير اتحاديه ورزش دانشگاه هاي  وابسته به دستگاه هاي اجرائي کشور( 20 دانشگاه) -1388 تا 1395

- رئيس و نايب رئيس هيات ورزشي دانشگاه هاي نيروهاي مسلح -1390 تا 1396

- مدير گروه تربيت بدني دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 1392 - 1393

 

 

 

سوابق بين المللي :

-شرکت در کارگاه  علمي و ارائه سخنراني وبازديد از مسابقات ورزشي دانشگاه هاي نظامي جهان   ( سيزم ) در تاريخ آبان 1389 در کشور ترکيه

-  شرکت در کنگره علمي و بازديد از مسابقات ورزشي دانشگاه هاي  جهان ( فيزو ) در تاريخ شهريور 1390  در کشور چين

- شرکت درکنگره  علمي و بازديد از مسابقات ورزشي دانشگاههاي  جهان ( فيزو )  تير 1392   در کشور روسيه

- شرکت درکنگره  علمي و بازديد از مسابقات ورزشي دانشگاههاي  جهان ( فيزو )  مرداد 1394 در کشور کره جنوبي


ماده 3 فعاليتهاي پژوهشي- دکتر سعيد صانعي

بند

3-1

 

ارايه چند مقاله علمي پژوهشي

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه

شماره نشريه

سال انتشار

امتياز

1

بنياد روانشناسي و پداگوگي افزايش انگيزه مدرسين زن در موسسات بازآموزي ايران

(نفر اول از 2 نفر- 90% امتياز)

پژوهش در نظام هاي آموزشي (ISC)

15

1390

7/2=90%×3

2

Identification of the most important common natural attractions in the development of sport  tourism of irans northern provinces

(نفر چهارم از 4 نفر- 40% امتياز)

Pelagia Research Library

3

2013

2/1=40%×3

3

تأثير دوره آموزش نظامي بر ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان نظامي

(نفر اول از 4 نفر- 70% امتياز)

طب نظامي (ISC)

4

1390

4/1=70%×2

4

شبيه سازي الگوي حرکتي مهارت شنا کرال سينه

علوم حرکتي و ورزش

8

1385

2

5

ارتباط شاخص توده، تيپ و درصد چربي زير جلدي بدن با ميزان قوس کمري در دانشجويان افسري

(نفر اول از 2 نفر- 90% امتياز)

پژوهشهاي فيزيولوژي

8

1390

8/1=90%×2

6

بررسي رابطه سلامت رواني با ابعاد آمادگي جسماني اعضاي هيئت علمي

پژوهش در نظام هاي آموزشي (ISC)

17/1/92

پذيرش چاپ

3

7

ماهيت و قلمرو تعليم و تربيت اسلامي در متن تحصيلات                  (نفر سوم از 3 نفر- 50% امتياز)

پژوهش در نظام هاي آموزشي (ISC)

16

1391

5/1=50%×3

8

بررسي استاندارد ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي در مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران و ارايه راهکارهاي مناسب جهت استفاده بهينه از فضا ها و تجهيزات                           (نفر اول از 4 نفر- 70% امتياز)

مطالعات آموزشي و تربيتي فرهنگيان

4

1392

1/2=70%×3

بند

3-2

و

3-3

 

                                                                

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه

سال انتشار

امتياز

9

بررسي ميزان شيوع و علل آسيب هاي جسماني در فعاليت هاي ورزشي و رژه نظامي و ارايه راهکارهايي جهت پيشگيري آنها          (نفر اول از 6 نفر- 50% امتياز)

تربيت بدني و علوم ورزشي

دانشگاه آزاد

1388

75/0=50%×5/1

10

The Effect of a Shooting Course Training With Simulators….      (نفر اول از 3 نفر- 80% امتياز)

Research in Sport Science Quarterly

2012

6/1=80%×2

 

 

 

 

- انجام 5 پروژه در سطح دانشگاه و سپاه

- ارائه بيش از 20 مقاله علمي پژوهشي

- استاد راهنما و مشاور بيش از 30 مورد دانشجوي کارشناسيارشد و دکترا

- ناظر علمي بيش از 12 پروژه تحقيقاتي در سطوح مختلف


- تدوين 3 جلد کتاب در زمينه مديريت ورزشي ، مديريت سازمان هايورزشي و بهداشت ورزشي

 

 

 سوابق فرهنگي  :

- کارشناس و مجري نرمش صبحگاهي شبکه 3 سيما  1380 تا 1381

- مسئول کميته تحقيقات تربيت بدني آموزش و پرورش شهر تهران1386 تا 1388

- دبير شوراي را هبردي تربيت بدني  سپاه - 1390

- رياست انجمن علمي تربيت بدني ا ستان تهران- 1389

- مسئول کميته مديريت ورزشي ، تربيت بدني ستاد کل نيروهايمسلح- 1393

- مدير مسئول ، سردبير و عضو هيات تحريريه دو نشريه داخليدانشگاه امام حسين ع -  1387 تا 1389

- عضو هيا ت رئيسه ، عضو کميته علمي و داور بيش از 5 همايشتربيت بدني در سطوح دانشگاه و ملي

 - عضو شوراي سياست گذاري تربيت بدني ستاد کلنيروهاي مسلح- 1391