اطلاعات گروه اساتید گروه آقای مهدی محمودی یکتا

نام و نام خانوادگی: مهدی محمودی یکتا
دانشکده: مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
آدرس پست الکترونیکی: mahmoodiyekta@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه: یکشنبه-دوشنبه-پنجشنبه
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: گردشگری ورزشی-کارآفرینی در ورزش
توضیحات:
     

مقطع

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال ورود و پایان

معدل

کارشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

اراک

1384-1380

11/16

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

اصفهان

1387-1385

46/18

دکترا(دانشجو)

مدیریت ورزشی

علامه طباطبایی

1395- در حال تحصیل

..........

نام مرکز

نوع فعالیت

سال ورود و پایان

دانشگاه ایوان کی

عضو هیات علمی

تاکنون -1392

دانشگاه ایوان کی

مدیر تربیت بدنی

تاکنون -1394

دانشگاه ایوان کی

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی

1397 -1394

اداره ورزش و جوانان ایوان کی

رئیس هیات دوومیدانی شهر ایوان کی

تاکنون -1397

دانشگاه ایوان کی

عضو شوراء کانون بسیج اساتید

1393-1392

کمیته ملی المپیک

دبیر کمیته برنامه ریزی و هماهنگی دومین همایش علمی دانشجویی بازاریابی ورزشی

1392

سوابق پژوهشی:

 

عنوان فعالیت پژوهشی

نوع فعالیت

زمان اجرا

سازمان یا ارگان مربوطه

تأثير مولفه هاي گردشگري بر گرايش گردشگران ورزشي اعزامي به ايران

مقاله علمی پژوهشی

1391

فصلنامه علمی پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی-1391

The role of cultural and substructure components on decreasing sport tourism in Iran

مقاله ISI

2014

Advances in Applied Science Research

 

Sport tourism by ecotourism resources and unnatural attractions.

مقاله ISI

2015

International journal of sport sciences-2015

Sport tourism marketing by Ecotourism resources and unnatural attractions

مقاله ISI

2015

International journal of sport sciences-2015

Motivation needs and job caracteristics of physical education teachers in semnan province.

مقاله همایش

1394

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی-1394

The effect of cultural factors on increasing of sport tourist in iran

مقاله همایش

2016

ششمین همایش بین المللی دانشگاهیان مقیم ترکیه-دانشگاه آنکارا

تاثیر جاذبه های طبیعی و غیر طبیعی در گرایش گردشگران ورزشی به ایران

مقاله همایش

1394

اولین همایش ملی بازاریابی ورزش-1394

تاثیر تبلیغات رسانه ای بر گرایش افراد به ورزش همگانی

مقاله همایش

1394

همایش ملی ورزش برای همه-1394

رابطه بین تعهد عاطفی و انگیزش پیشرفت دبیران تربیت بدنی استان سمنان

مقاله همایش

1394

اولین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در آموزش و پزوهش

رابطه بین تعهد سازمانی با اعتماد و رضایتمندی شغلی در دبیران تربیت بدنی شهرستان بندر عباس

مقاله همایش

1396

سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

رابطه بین تعهد سازمانی با اعتماد و رضایتمندی شغلی در دبیران تربیت بدنی شهرستان بندرعباس

 

مقاله همایش

1394

اولین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در آموزش و پزوهش

مطالعه ارتباط عجین شدن با شغل بر رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تهران

مقاله همایش

1395

دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

بهبود سطح رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تهران با استفاده از هوش هیجانی و چابکی سازمانی

مقاله همایش

1395

دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

نگرش سنجی دانشجویان رشته تربیت بدنی در رابطه با مصرف مواد مخدر

مقاله همایش

1395

اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت،پیشگیری و قهرمانی

تاثیر جاذبه های طبیعی(اکوتوریسم) و غیر طبیعی در بازاریابی و گرایش گردشگرام ورزشی به ایران

مقاله همایش

1394

اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی ایران

رابطه بین نیازهای انگیزشی با ویژگی های شغلی در دبیران تربیت بدنی استان سمنان

مقاله همایش

1394

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

رابطه بين تعهد سازماني با اعتماد و رضایتمندی شغلی در دبیران تربیت بدنی شهرستان بندرعباس

 

مقاله همایش

1396

سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

نقش امنیت بر مقاصد رفتاری گردشگران ورزش های زمستانی (مطالعه موردی: پیست های اسکی تهران

مقاله همایش

1397

کنفرانس بین المللی امنیت،پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی

 

                                              

تأثیر سهولت خدمات بر اهداف آینده خرید مصر ف کنندگان مراکز ورزشی ارزا ن قیمت

مقاله همایش

1397

چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

بررسی رابطه بین انگیزۀ مشارکت در ورزش با شادی پسران دوره اول و دوم متوسطه شهرگرمسار

مقاله همایش

1397

یازدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تألیف،ترجمه، تصحیح و... کتاب:

نام کتاب

نوع کتاب

تاریخ و نوبت چاپ

انتشارات

تربیت بدنی عمومی و ورزش

تالیف و گردآوری

1395- اول

دانشگاه ایوان کی

تربیت بدنی عمومی و ورزش

تالیف و گردآوری

1395- دوم

دانشگاه ایوان کی

 

استادمشاور 4 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

سوابق تدریس:

نام دانشگاه

نوع فعالیت

سال ورود و پایان

دانشگاه اصفهان

تدریس

1386-1385

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

تدریس

1390 -1387

دانشگاه پیام نور واحد گرمسار

تدریس

تاکنون -1392

آموزشکده فنی حرفه ای سما ایوان کی

تدریس

تاکنون-1390

دانشگاه پیام نور واحد ایوان کی

تدریس

تاکنون-1394

 

 عنوان

تاریخ

نام و سمت اعطاء کننده

مقام دوم مسابقات فوتسال جشنواره ورزشی بسیج اساتید استان سمنان

1393

دانشگاه صنعتی شاهرود

مقام دوم مسابقات فوتسال جشنواره ورزشی بسیج اساتید استان سمنان

1395

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

مقام اول مسابقات دو ومیدانی شهرستان گرمسار

1376

اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار

مقام اول مسابقات فوتبال مدارس شهرستان گرمسار

1379

اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار

استاد نمونه دانشگاه ایوان کی در چهار دوره

1392-1394

1397-1398

دانشگاه ایوان کی