اطلاعات گروه اساتید گروه آقای دکتر شهرام نظری

نام و نام خانوادگی: شهرام نظری
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
آدرس پست الکترونیکی: shahram.nazari@yahoo.com
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی: مدیریت ورزشی-بازاریابی
توضیحات:
     

تربيت بدني و علوم ورزشي
کارشناسي
تربيت بدني و علوم ورزشي
کارشناسي ارشد
تربيت بدني و علوم ورزشي-گرايش مديريت ورزشي  
  دکتري

عنوان فعاليت
محل خدمت
سمت
مدت همکاري
آموزشي ، فرهنگي ، پژوهشي و اداري
دانشگاه عالي ايوانکي
عضويت در هيئت امناي و هيئت موسس دانشگاه عالي ايوانکي از طرف وزير علوم، تحقيقات و فن آوري
4 سال
آموزشي ، فرهنگي ، پژوهشي و اداري
پاکدشت
رئيس دانشگاه پيام نور مرکز پاکدشت
7 سال
آموزشي ، فرهنگي ، پژوهشي و اداري
پاکدشت
عضو هيئت موسس دانشگاه پيام نور-مرکز پاکدشت
7 سال
آموزشي ، فرهنگي ، پژوهشي و اداري
دانشگاه عالي ايوانکي
معاونت دانشجويي و فرهنگي
5 سال
آموزشي
دانشگاه پيام نور استان تهران
مدير نظارت، ارزيابي و دبير کميته برنامه ريزي و توسعه کاربردي
2 سال
پژوهشي
فدراسيون ورزشهاي رزمي
عضو هيئت رئيسه و مسئول کميته تحقيقات و پژوهش
5 سال


موضوع (نام مقاله)
مشخصات (نام نشريه / ناشر / محل نشر / نوع و...)


روايي و پاياني پرسشنامه بازاريابي هيجاني در مصرف‌کنندگان ورزش همگاني
فصلنامه اندازه‌گيري تربيتي
دانشگاه علامه طباطبايي

ارتباط بين فرهنگ يادگيري سازماني، انگيزه براي يادگيري، رضايت شغلي، تعهد سازماني و کيفيت خدمات داخلي در کارشناسان دانشکده‌هاي علوم ورزشي
مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش
دانشگاه پيام نور گرمسار
علمي-پژوهشي

تأثير سايش اجتماعي برعملکرد سازماني اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با نقش ميانجي‌گري درگيري شغلي
مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش
دانشگاه پيام نور گرمسار

ارتباط سايش اجتماعي با بهزيستي شغلي کارکنان فدراسيون فوتبال با ميانجي‌گري تعارض
مديريت ورزشي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري
نشريه علمي- پژوهشي
 

تاثير سرمايه فکري بر نوآوري سازماني کارکنان وزارت ورزش و جوانان
مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش

اولين همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پيشگيري و قهرماني
سخنران ويژه
بازاريابي هيجاني
دانشگاه بين الملي امام خميني (ره) قزوين

اولين همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پيشگيري و قهرماني
سخنران ويژه
نگرش سنجي دانشجويان تربيت بدني در رابطه با مصرف مواد مخدر
دانشگاه بين الملي امام خميني (ره)

دومين همايش ملي انجمن علمي مديريت ورزشي ايران
سخنران
تبيبن پاراديم بازاريابي هيجاني در مديريت ورزش شهروندي
تهران

اولين کنفرانس ملي راهبردهاي نوين در آموزش و پژوهش
پوستر
بررسي فعاليتهاي فوق برنامه ورزشي مقطع آموزش و پرورش ايران
اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

موضوع (نام كتاب)
مشخصات (نام نشريه / ناشر / محل نشر / نوع و...)


راهنماي درس سمينار
ترجمه
انتشارات آسمان نگار

مديريت فروش در ورزش
ترجمه
انتشارات بامداد

روش‌هاي تحقيق براي مديريت ورزشي
ترجمه
انتشارات آسمان نگار

بازاريابي ورزشي
ترجمه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز

پرورش مهارتهاي جسماني، حرکتي، ويژه پسران رشته تربيت بدني-گروه خدمات شاخه فني و حرفه‌اي پايه دهم دوره دوم متوسطه
تأليف
وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

تربيت بدني عمومي و ورزش
تأليف
دانشگاه ايوان‌کي