اطلاعات گروه اساتید گروه خانم دکتر فریده هادوی

نام و نام خانوادگی: فریده هادوی
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
آدرس پست الکترونیکی: Fa.hadavi@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: استاد
زمینه های مطالعاتی: مدیریت ورزشی
توضیحات:
     

دکترا -تربيت بدني                    دانشگاه تربيت معلم      سال 1378

کارشناسي ارشد-تربيت بدني           دانشگاه تهران           سال 1365
کارشناسي -تربيت بدني               دانشگاه تربيت معلم       سال 1357

1.      مدير کل امور قهرمان پروري و توسعه پايگاههاي قهرماني سازمان تربيت بدني ايران (زنان و مردان)

2.      نايب رييس فدراسيون اسلامي ورزش زنان (IFWS)

3.      مشاور عالي مرکز استعداد يابي اداره کل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي

4.      سر مربي تيم ملي بسکتبال زنان فدراسيون جمهوري اسلامي ايران

5.      دبير کل فدراسيون اسلامي ورزش زنان(IFWS)

6.     عضو شوراي راهبردي پژوهشکده تربيت بدني وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

7.      عضو شوراي تحقيقات مديريت ورزشي پژوهشکده تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

8.      دبير کنگره بين المللي ايچپر

9.      عضو کميسيون مديريت برنامه ريزي کميته ملي المپيک

10.   رئيس پژوهشکده علوم حرکتي دانشگاه تربيت معلم

11.   نايب رييس انجمن ورزش دوستان و پيشکسوتان خوزستان

12.   سرمربي تيم ملي بسکتبال زنان ايران

13.   مدير تيمهاي ملي بسکتبال زنان ايران

14.   عضو شوراي تحقيقات و مطالعات زنان پژوهشکده تربيت بدني وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

15.   عضو گروه پژوهش در برنامه هاي درسي تربيت بدني و بهداشت موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش

16.   عضو کميته سنجش و اندازه گيري قابليت هاي جسماني کميته تدارکاتي بازيهاي آسيايي و المپيک

17.   عضو شوراي عالي سياست گذاري شبکه راديويي ورزش صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران


*تحليل منتخبي از روشهاي استعداديابي براي دوهايسرعتي و استقامتي.(ارائه الگو).هادوي،فريده.سخنراني در اولين کنگره علمي ورزشي بانوان کشورهاياسلامي،7-8 اسفند1378 ،57-58

*استعداديابي 15 رشتهورزشي با ديدگاه مديريتي و ارائه الگوي کاربردي.هادوي،فريده-سخنراني در دومينکنگره علمي ورزشي دانشگاههاي آسيا،28 و 29 آذر 1380 ،دانشگاه تربيتمد رس      34-  35 

*طراحي الگو براي ارزشيابيدوره كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي مراكز و موسسات آموزش عالي دولتي.هادوي، فريده و,مهدي پور، عبدالرحمان - المپيک تابستان1384; 13(2 (پياپي 30)):59-73.

*بررسي اهداف شرکتهاي اسپانسر ورزش.ايزدي،عليرضا و هادوي ،فريده و احساني، محمد.سخنراني در اولين کنگره ملي و بين المللي مديريت ورزشي،10و 11 اسفند 1384دانشگاه اصفهان ،28-29.

 

*ارتباطبهره هوشي و سن تقويمي دختران 14-11 ساله برتر کشور با رکورد 100 متر کرال سينه.عزيزي، ميترا وتندنويس،فريدون  وهادوي، فريده .حرکت تابستان1385; -(پياپي 28):151-159.

رابطههوش

*رابطه هوش عاطفي با راهبردهاي مديريت تعارض بينمديران آموزشي و اجرايي دانشکده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي کشور و ارايه الگو. فهيم دوين، حسن و اميرتاش ،علي محمد وكريمي ،يوسف و هادوي ،فريده - حرکت تابستان 1386; (پياپي 32):201-216

 

*رابطه بين آمادگي هايعمومي بدن،رضايت شغلي و تعهد سازماني دبيران مرد تربيت بدني آموزش و پرورش استانفارس.خوشنام،ابراهيمواميرتاش،علي محمد و هادوي،فريده.پژوهش در علومورزشي 1386:(پياپي20):125-142

*بررسي سند راهبردي توسعه نظام جامع تربيت بدنيورزش در وزارت آموزش و پرورش از ديدگاه متخصصان،مديران و مسئولان ورزش کشور.اسماعيلي،شهرزاد و سجادي، تصراله وهادوي،فريده.سخنراني در همايش ملي مديريت ورزشي با تاکيد بر سند چشم اندازه 20ساله ج.ا.ايران ،94.

*تبيين فرهنگ سازماني سازمان تربيت بدنيايران.صابونچي،رضا وهادوي،فريده و مظفري،اميراحمد.پژوهش در علوم ورزشي،بهار1388:(پياپي22 ) 91-104

*تحليل وضعيت موجودرشته تنيس روي ميز در فوق برنامه دانشگاه هاي ايران. مقصودي ،حميدرضا و هادوي،فريده و مقصودي، علي. سخنراني در دومين همايش علمي تنيس روي ميز،9 اسفند 1388دانشگاه صنعتي امير کبير.

 

* توصيف نگرش و گرايشمردم به فعاليت هاي حرکتي و ورزشي در ج. ا. ايران. مظفري،امير احمد و کلاته آهني،کاميار وشجيع،اميررضا و هادوي،فريده.المپيک،بهار1388:1(پياپي 49):     69-81

Talent identification & development model in Iranian athletics.Hadvi,F.,Zarifi,A.World Journal of SportScience(WJSS) :mar. 2007..L-m1.Teh.uni.

 

* ارتباط بين سبک رهبريتحول گرا و عمل گراي مربيان،با انگيزش شکست بازيکنان ليگ برتر بسکتبال ايران. زردشتيان،شيرين و تندنويس،فريدون و هادوي،فريدهو خبيري،محمد.نشريه علوم حرکتي و ورزش ،بهار و تابستان1388:(پياپي 13):111-125.

*تبيين ساختار سازمانيسازمان تربيت بدني کشور. صابونچي،رضا و هادوي،فريده و مظفري،امير احمد.نشريه علوم حرکتي وورزش،بهار وتابستان 1388:(پياپي13):137-144.

* ارتباط بين سبک رهبريتحول گرا و عمل گراي مربيان،با انگيزش موفقيت بازيکنان ليگ برتر بسکتبال ايران. زردشتيان،شيرين و تندنويس،فريدون و هادوي،فريدهو خبيري،محمد.پژوهش در علوم ورزشي ،پاييز1388:پياپي 24:13-32

*توصيف نيمرخ وضعيت آمادگي جسماني و مهارتيبازيکنان جوان و بزرگسال تيم ملي بسکتبال. هادوي،فريده و ظريفي ،آيدين.پژوهش در علومورزشي،پاييز 1389:(پياپي28) 

*توصيف نگرش و گرايش مردمبه فعاليت هاي حرکتي و ورزشي در ج.ا.ايران.مظفري،امير احمد و کلاته،کايار وشجيع،اميررضا و هادوي،فريده.المپيک ، سال 18 ،شماره 1 (پياپي 49) بهار 1389،69-81 

*مقايسه ادراک دانشآموزان دختر و پسر ايراني از تربيت بدني و ورزش مدرسه اي.آزمون،جواد و مظفري،اميراحمد و هادوي ،فريده.المپيک،سال 18 ،شماره 3 (پياپي 51)پاييز 1389 95-108

*اولويت بندي ابعاد رضايتمندي مشتريان زن از باشگاه هاي آمادگي جسماني و ايروبيک با رويکرد بازاريابي.هادوي،فريده و همکاران.چکيده مقالات اولين همايش علمي بين المللي آمادگيجسماني و ايروبيک.بهمن 1389 تهران،ص 145 .

*تاثير جنسيت بر ادراک.ات دانش آموزان مقطع متوسطه از حمايتهاي محيطي و اجتماعي براي مشارکت درفعاليتهاي بدني.محمدي،زهرا و هادوي،فريده ،فصلنامه آموزشي تحليلي و خبري،سالچهارم،دي1389،شماره 74، 30-36

*نقاط ضعف خصوصي سازياماکن ورزشي در کشور ايران.قنبري،علي رضا و امير تاش ،علي محمد وهادوي،فريده.نشريهعلوم حرکتي و ورزش ،(پذيرش شده 13/10/1389 در حال چاپ)

*ارتباط کيفيت خدمات،رضايت مندي،وفاداري بر قصد حضور آتي مشتريان استخر هاي شنا استانمازندران.هادوي،فريده و همکاران.مجموعه چکيده مقالات همايش ملي تربيت بدني و علومورزشي.ارديبهشت 1390 تهران،ص 216 .

 

*ارتباط سبک هاي رهبريتحول گرا و عمل گراي مديران اداره کل تربيت بدني استان تهران با کار آفرينيسازماني.ساجد پور،حسن و تند نويس،فريدون و هادوي، فريده.مجموعه مقالات دومين همايشملي تخصصي مديريت ورزشي.خرداد1390 شاهرود،ص 19 .

*مقايسه ادراکات دانشآموزان دوره هاي مختلف تحصيلي ايران از تربيت بدني و ورزش مدرسه اي.آزمون،جواد ومظفري،امير احمد و هادوي،فريده.المپيک،سال 19 ،شماره 2 (پياپي 54)،تابستان 1390،109-127.

 

*لزوم بهره گيري ازفرايند هاي استعداد يابيکشور هاي پيشرفته در ورزش کشور.هادوي،فريده(سخنرانکليدي).مجموعه مقالات اولين همايش ملي استعداد يابي ورزشي.مهر 1390 تهران،صص.4-6 .

*ارتباط بين رفتار هايرهبري مربي ،انسجام گروهي و عملکرد تيم هاي واليبال ليگ برتر زنانايران.هادوي،فريده و طالبي،ناهيد و عبدالهي،فاطمه.پژوهش در علوم ورزشي،(پذيرش شده10/8/90 در حال چاپ)

 

*تحليل عاملي عوامل موثربر رضايت مندي مشتريان زن از باشگاه هاي آمادگي جسماني و ايروبيک.علي آبادي،مژگانو ساعتچيان،وحيد و عشقي،عماد و هادوي،فريده.مجموعه مقالات همايش ملي تفريحاتورزشي.آذر 1390 تهران،176-179 .

 

*رابطه رضايت شغلي اعضايهيات علمي با رضايت دانشجويان تحصيلات تکميلي در دانشکده هاي تربيت بدني و علومورزشي دانشگاه هاي دولتي تهران.هادوي،فريده وباقري،هادي و نظري مهدي وعلم،زهرا.نشريه پژوهش در علوم ورزشي،شماره 11،دوره سوم ،پاييز1390 ،73-88 .

*بررسي وضعيت مديريت دانشو ارتباط آن با فرهنگ سازماني در ادارات کل تربيت بدني استان هاي ايلام وکرمانشاه.نظري،مهدي و هادوي،فريده وتند نويس،فريدون وباقري،هادي.مطالعات مديريتورزشي ،پؤوهش در علوم ورزشي،شماره 12 ،دوره سوم ،زمستان 1390 ،75-86 .

*مقايسه عوامل موثر برحضمر تماشاگران ورزشي ليگ هاي برتر فوتبال،بسکتبال و واليبال ايران.عليمحمدي،حسينوتند نويس،فريدون و هادوي،فريده.نشريه علوم حرکتي و ورزش،(پذيرش شده 27/10/1390 درحال چاپ).

 

*مطالعه تطبيقي داوطلبيدر ورزش کشور هاي منتخب و ارائه الگوي مديريتي براي ورزش ايران.هادوي،فريده وهمکاران.چکيده مقالات سومين همايش بين المللي علمي - ورزشي دانشگاه هاي آسيا تهران1391 ،صص51-152

Relationship betweenmotives,demographic factors &attendance in Esteghlal &Persepolis clubs fans.Saatchian,V.,Hadavi,F&et al.15th annualinternational Congress of the ECSS. 23-26 June2010 Antalia.turkey.

 

identification of influential factors on knowledge management success from theview point of staff experts of physicaleducation organization.hadavi,f.& et.al.11th international sport science congress .10-12 nov.2010.antalia.turkey.p200

 

motivational profiles of soccer fans in iranian pro league .saatchian,v&hadavi,f&elahi,a&rasoli,m&alizadeh,a.11th international sport science congress.10-12 nov.2010.antalia.turkey.p287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

*روايي و پايايي مدل تعهدورزشي در ميان دانشجويان ورزشکار.مير حسينس ،محمدعليو هادوي ،فريده و مظفري،اميراحمد.فصلنامه علمي -پژوهشي مديريت ورزشي(پذيرش شده 20/10/90درحال چاپ)

*مقايسه وضعيت موجودبرنامه هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي ايران با ده سال قبل.مقصودي،حميدرضاوهادوي،فريده وتندنويس،فريدون،نشريه علوم حرکتي و ورزش(پذيرش24/11/89 در حالچاپ

*تعيين ميزان کاراييادرات کل استاني وزارت ورزش و جوانان با استفاده از روش تحليل پوششي دادهها.ادبي،جواد و مظفري،امير احمد و هادوي،فريده.نشريه پژوهش در مديريت ورزشي ورفتار حرکتي،(پذيرش شده 21/3/1391 در حال چاپ)

 

استاد راهنما و مشاور بيش از 50رساله دکتري و پايان نامه کارشناسي ارشد

مدرس دروس دوره ي دکتري:

کنترل و نظارت  در تربيت بدني
روش هاي تحقيق
 آمار پيشرفته ر تربيت بدني

سمينار در تربيت بدني

مدرس دروس دوره کارشناسي ارشد :

 اصول مديريت تربيت بدني
 روشهاي تحقيق
 آمار پيشرفته
 سمينار در تربيت بدني

نظارت و ارزشيابي در تربيت بدني

 مدرس دورس دوره ي کارشناسي :

 بسکتبال
 شنا
 آمادگي جسماني
 رياضيات پايه و مقدمات آمار
 سنجش و ارزشيابي در تربيت بدني
 بيومکانيک ورزشي

مديريت سازمانهاي ورزشي

مديريت اماکن و تاسيسات ورزشي


مدرس دروس اموزش وپرورش:

1- معلم ورزش دبيرستانهاي آبادان
2- مدرس دوره هاي بازآموزي دبيران ورزش کشور

مدرس فدراسيونهاي ورزشي: 

1- مدرس کلاسهاي مربيگري درجه 1 فدراسيون شنا جمهوري اسلامي ايران
2-مدرس کلاسهاي مربيگري درجه 1فدراسيون بسکتبال جمهوري اسلامي ايران
3- مدرس دروس نظري دوره هاي مربيگري درجه 1و2(بيومکانيک و سنجش و ارزشيابي)فدراسيونهاي ورزشي

4- مترجم مدرس دوره فني سوليداريتي بسکتبال بانوان ايران

کتاب و جزواتصول حمله در بسکتبال

بسکتبال1

پيشگيري ازآسيبهاي بسکتبال و درمان اوليه آنها

سنجش و ارزيابي در تربيتبدني


بيومکانيکورزشي-فنون 4 شنا


بسکتبال-اصول اساسي حمله و دفاع


تربيت بدنيعمومي

مديريت پروژهدر ورزش :برنامه ريزي و فنون کنترل

 سنجش وارزشيابي در تربيت بدني(در حال چاپ)

واژه نامهتخصصي سمينار ورزشي(در حال چاپ)*مولف برتر کتب درسي تربيت بدني ومعرفي به عنوان قلم هاي ماندگار در تدوين کتب درسي وزارت آموزش و پرورش و دريافت لوح ويژه

*طراح آزمون عملي ورودي دانشگاههاي ايران در رشته تربيت بدني

*مبدع طرح استعداديابي در ايران

افتخارات ورزشي :

1.      کاپيتان تيم ملي بسکتبال زنان ايران

2.     رکورد دار شناي 100×4 متر تيمي ، 200 متر کرال سينه ايران

3.     رکورددار پرتاب ديسک و پرش ارتفاع دانشگاههاي ايران

4.     قهرمان بسکتبال دانشگاههاي کشور (دانشگاه تربيت معلم)

5.     قهرمان دو و ميداني ، بسکتبال و هندبال مسابقات آموزشگاههاي ايران

6.      کاپيتان تيم بسکتبال خوزستان

7.     سر مربي تيم ملي بسکتبال زنان ايران