معرفی گروه هیات علمی و اساتید برجسته سید علی اصغر میرفتاح

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر سید علی‌اصغر میر فتاح
دانشکده: معماری و شهرسازی
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه: ---
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی: باستان‌شناسي
توضیحات:
     

ليسانس باستان‌شناسي ازدانشگاه تهران

فوق‌ليسانس باستان‌شناسي خودرا از دانشگاه تهران

دوره دکتراي باستان‌شناسي باگرايش پيش‌ازتاريخ در رشته فرعي باستان‌شناسي کلاسيک و فلسفه از دانشگاه ايسنبورگاتريش با درجه عالي


-عضو هيأت علميپژوهش سازمان ميراث فرهنگي

- استاد مرکزي آموزشعالي سازمان ميراث فرهنگي (کارشناسي)(ارسال 1373 تا 1378)

- استاد دانشگاهعلوم تحقيقات دانشگاه آزاد کشور (دوره دکتري) تاکنون

-مدرس دانشگاهتربيت مدرس (کارشناسي ارشد) به مدت 4 سال

عضويت درهيأت هاي مشترک حفاري ايران و مؤسسات علمي غيرايراني

-سال 1348 نماينده اداره کل باستان‌شناسي در حفاري مشترکايران انگليس در هفتوان تپه شهرستان سلماس از استان آذربايجان غربي

-سال 1349 نماينده اداره‌ي کل باستان‌شناسي در حفاري مشترکايران و ايتاليا در شهر سوخته زابل

-سال 1350 نماينده اداره‌ي کل باستان‌شناسي در حفاري مشترکايران و امريکا در تپه مليان فارس

سال 1351 نماينده اداره‌ي کل باستان‌شناسي در حفاري مشترکايران و امريکا در تپه مليان فارس

-سال نماينده اداره‌ي کل باستان‌شناسي در حفاري مشترک ايرانو اتريش در کرد لر تپه شهرستان اروميه

فعاليت‌هاي خارج از ايران:

-سال 1355 شرکت در هفتمين کنگره باستان‌شناسي و هنر ايراندر شهر مونيخ المان

-سال 1380 عضو هيأت اعزامي از سازمان فرهنگ و ارتباطاتاسلامي چين

عضويت در کميته‌هاي علمي فرهنگي

-عضويت هيأت علمي مجمع برسي بازار در فرهنگ و تمدن جهاناسلام سال 1372

-عضو کميته ملي جاده ابريشم 1372

-عضو هيأت علمي پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامي 1372

-عضو شوراي پژوهشکده باستان‌شناسي 1376

-عضو هيأت کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران 1377

-عضو شوراي برنامه‌ريزي مرکزي آموزش عالي 1378

- دبير همايش راهکارهاي جلوگيري از تاراج مواريث فرهنگي1380

-عضو هيأت علمي سومين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران1381

-دبير همايش موزه‌داري 1382

-عضو شوراي آموزشي ميراث فرهنگي و گردشگري 1384

عضويت در شوراها و کميته‌هاي اجرايي

-عضو هيأت کارشناسي اداره کل حفاظت آثار باستاني و بناهايتاريخي ايران 1353

-عضو شوراي ثبت آثار ملي 1374

-عضو هيأت ارزشيابي مدارک علمي کارشناسان و پژوهش سازمانميراث فرهنگي سال 1374

-عضو شوراي فني ميراث فرهنگي استان زنجان 1375

-عضو شوراي ثبت آثار فرهنگي تاريخي سازمان ميراث فرهنگيکشور 1376

- عضو شورايپژوهش گنجينه ملي ايران 1376

-عضو کميته منتخبمرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي 1387

-عضو شورايآموزشي ميراث فرهنگي و گردشگري 1384

-عضو کميته مليتوسعه منابع انساني بخش گردشگري کشور 1385

-عضو هيأتراهبردي پايگاه ميراث فرهنگي. صنايع‌دستي و گردشگري سلطانيه 1385

-عضو گروه تخصصي باستان‌شناسيدانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر 1386


-مديريت گروه باستان‌شناسيدانشگاه آزاد اسلامي سال 74 به بعد به مدت 7

-مشاور ريسدانشگاه آزاد واحد ابهر 1375

-مديريت پروژهبزرگ گنبد سلطانيه 1377

-مشاور ريسدانشگاه آزاد واحد اسلامي 1378

-ريس مرکز آموزشعالي ميراث فرهنگي از سال 1378 تا تاريخ 11/10/1385

-مديريت گروهمرمت اشيا فرهنگي تاريخي دانشگاه آزاد اسلامي ابهر 1383 تاکنون

عضويت در بخشانتشاراتي:

-عضو شورايانتشارات اداره کل حفاظت آثار باستاني و بناهاي تاريخي از سال 1353 تا 1357

-عضو هيأتتحريريه مجله اثر از سال 1369 تاکنون

-عضو هيأت تحريريهمجله ميراث فرهنگي سال 1373 به بعد

-عضو هيأت علميمجله پيام باستان‌شناسي 1383 تاکنون


-قله سلاس 1355

-آثار باستاني جيباستان 1355

-منزلگاه‌هاي راهشاهي (منزلگاه گچکران)1356

-سلطانيه در متون1370

-بازارهاي دوره‌يايلخاني 1372

-گورستان شغاب1374

-معبد صخره‌اياباذر 1375

-مسجد کبود (تبريزفيروزه‌اي اسلام)1379

-معرفي و تحليلي باستان‌شناختيبناهاي سلجوقي و ايلخاني استان زنجان 1385

-جايگاه شهري ومعماري بازار تاريخي زنجان 1386

سخنراني در همايش‌هاکنگره‌ها:

-سخنراني سمينار مردم‌شناسي

-سخنراني همايششناخت ابهر 1376

-سخنراني نخستينگردهمايي باستان‌شناسي 1376

-سخنراني کنگرهشهرسازي 1377

-سخنراني دهمينگردهمايي باستان‌شناسي

-سخنراني همايشمرزه داري 1382

فعاليت‌هايحفاري:

عضو هيأت حفاري هفت‌تپهسال 84

-عضو هيأت حفاريجفاگتوانه 1349

-سرپرست هيأتکاوش تخت جمشيد 1349 و 1350

-سرپرست هيأتشناسايي و بررسي آثار باستاني استان زنجان (1352.1353.1354)

-سرپرست هيأتکاوش مسجد جامع قزوين (1362.1363)

-سرپرست هيأتکاوش سلطانيه زنجان از سال 1376 به مدت 2 فصل

-سرپرست هيأتبرسي و تعيين حريم تخت جمشيد از سال 1368 به مدت 2 فصل

-سرپرست هيأتکاوش مسجد جامع کاشاني (1373.1375)

-سرپرست هيأتبرسي و شناسايي شهر قديم تيس شهرستان چابهار 1375 يک‌فصل

در سال1980 و دعوت تدريس از اينستوي تاريخ باستان‌شناسي و پيش‌ازتاريخ دانشگاه ايسنبورگ