اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته سید بهشید حسینی

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر سید بهشید حسینی
دانشکده: معماری و شهرسازی
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه: ---
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی: معماری و شهرسازی
توضیحات:
     

دکتري معماري از دانشگاه تهران 1381

1. عضو هيأت راهبردي پايگاه ميراثفرهنگي و گردشگري لار از 1387

2. مشاور علمي بخش پدافند غيرعامل شهرداري تهران.

3. مشاور علمي بخش مراکز درماني و مديريت بحران مرکزاستاندارد صنايع دفاعي وزارت دفاع.

4. مشاور علمي بخش متعارف طرح پدافند غيرعامل وزارت جهادکشاورزي از 1386

5. عضو کميته فني پدافند غيرعامل مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازيوزارت مسکن و شهرسازي از 1386

6. عضو کميسيون علمي پژوهشکده شهرسازي و معماري دفاعي مجتمعدانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل دانشگاه مالک اشتر از 1385.

7. عضو هيأت فني تدوين استاندارد مديريت ريسک مرکزاستاندارد دفاعي ايران

8. داراي پروانه اشتغال به کار نظام‌مهندسي شخص حقيقي پايهيکم مهندسي معماري از وزارت مسکن و شهرسازي

9. مديرعامل شرکت مهندسين مشاور نقش پايدار از سال 1373 لغايت1381

10. رياست دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر از سال1382 به مدت 5 سال

11. رياست پرديس کرج و قائم‌مقام رياست دانشگاه هنر از سال1383 به مدت 3 سال

12. معاون پشتيباني دانشگاه هنر از 1386 به مدت 2 سال

13. رياست دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر در سال1390 به مدت 8 ماه (نوبت دوم)

14. معاون آموزشي دانشگاه هنر در سال 1390 به مدت 8 ماهمسئوليت‌هاي اجرايي در همايش‌ها و ...

 

1. رياست پانلامداد و نجات و عضو کميته علمي سومين کنفرانس بين‌المللي مديريت جامع بحران درحوادث غيرمترقبه طبيعي. دانشگاه تهران 1386

2. عضو کميتهعلمي و عضو هيئت‌رئيسه اولين کنفرانس بين‌المللي سازه و معماري. دانشگاه تهران1386

3. عضو کميتهعلمي دومين همايش ملي علمي پژوهشي پدافند غيرعامل. وزارت علوم. تحقيقات و فن‌آوري.

4. عضو شوراياجرايي همايش سازه‌هاي فضا کار دانشگاه تهران 1386

5. عضو کميتهعلمي کارگاه تخصصي تدوين منشور توسعه پايدار بم 1383

6. مديريت طرحبحران برنامه‌هاي عمران و نوسازي اراضي عباس‌آباد 1385.

7. داور اسکيسطراحي مسجد و يادمان شهداي دانشجوي دانشگاه هنر در محل پرديس هنر ارديبهشت 1386

8. داور بيست وچهارمين دوره 9 کتاب سال (گروه هنر)

9. مسئول تجديدنظرو اصلاح سرفصل (سيلابس) درس معماري، استتار، فريب و اختفا کارشناسي ارشد مهندسيپدافند غيرعامل 12/1386

سردبيري و عضويتدر هيأت تحرير نشريات علمي. داوري مقالات

 

عضو هيأت تحريريه

داور پروژه ضوابط

داور پروژه اصول

داور مقالاتسوابق تدريس در دانشکده‌هايمعماري و شهرسازي

 

 

 

1. دانشگاه تهران1372 الي 1380 دروس طراحي فني عناصر و جزئيات طراحي در بحران

2. دانشگاه بين‌الملليامام خميني 1373 الي 1374 دروس مباني نظري معماري عناصر و جزئيات-طراحي فني

3. دانشگاهسراسري شيراز -1379 الي 1383 دروس درک و بيان محيط انسان طبيعت معماري- بيانمعماري

4. مرکز آموزشعالي ميراث فرهنگي -1378 الي 1381

5. پرديس بين‌الملليکيش دانشگاه تهران دروس ترکيب و پايه -1389 الي 1391-دروس روستا 1 و 2

6. دانشگاه هنرتهران 1380 تاکنون

دروس درک و بيانمحيط روستا 1 و 2-تاريخ معماري جهان طرح 1-طرح 4-طرح 2 ارشد-بلايا و سکونتگاه‌هاي انساني

 

 

 

 


مقالات چاپ‌شدهدر مجلات علمي

 

1. جنبه‌هايجهاني مسجد 1376 علمي ترويجي

2. چيستي شناسينظام شکل تفريد و ترکيب عناصر تشکيل‌دهنده 1376 علمي ترويجي

3. درک و فهمفضاي قدسي آتشگاه و آتشکده در چارچوب نظام شکل و معنا 1377 علمي ترويجي

4. مسکن ارزان‌قيمت1377 علمي ترويجي

5. مرمت از معناتا شکل 1378 علمي پژوهشي

6. مسجد ايراني بارزتريننمونه هنر اسلامي 1380 علمي ترويجي

7. معابد مصرابديت گرايي ارواح فراعنه 1380 علمي ترويجي

8. تأثير روشمعرفت ديني بر عالم حضور در معبد 1380 علمي ترويجي

9. مديريت بحراندر زلزله بم 1383 فني مهندسي

10. راه‌کارهاي زلزله‌اتيبم 1382 فني مهندسي

11. ميدان نقش‌جهانو نگهداري از شهرها 1385 علمي ترويجي

12 مهندسان ومديريت بحران 1385 علمي ترويجي

13. معمار معابد 1386علمي تخصصي

14. در جستجويحلقه گم‌شده 1384 علمي ترويجي

15. تدوين اصول 1387علمي تخصصي

16. الگوي آموزش1388 علمي پژوهشي

17. مفاهيم مقدس 1388علمي پژوهشي

18. ارزيابي معيارهايپدافند 1388 علمي ترويجي

19. تعيين مسيرزلزله 1389 علمي ترويجي

20. اولويت‌هايزنان 1389 علمي ترويجي

 21. معماري بو مي 1390 علمي ترويجي

22. تأثير راهبردها1391 علمي ترويجي

 

مقالات کامل ارائه‌شده

 

1. چيستي شناسي 1376تهران

2. سير تحول 1376تهران

3. شيلترهايبيمارستان 1376 تهران

4. درک و فهم فضاقدسي 1377 بم

5. تأثير روشمعرفت 1380 تهران

6. ارکان مديريتبحران 1382 تهران

7. توسعه پايدار 1382تهران

8. مطالعات ريزبهينه 1383 تهران

9. پدافند غيرعامل1383 تهران

10. امنيت محله 1383شهرداري تهران

11. تأثير آدابمحلي 1384 تهران

12. اصول و مباديهنر 1384 بم

13. حلقه گم‌شده 1384بم

14. زيباي شناسيديني 1384 تهران

15. توسعه محله 1385يزد 15

16. هنر مقدس 1386اصفهان

17. مناسب‌سازي پياده‌رو1385 تهران

18. برنامه‌ريزيراهبردي 1385 تهران

19. سازه 1386 دانشگاهتهران

20. مديريت بحران1386 دانشگاه تهران

21. تسلط برمديريت 1386 دانشگاه تهران 21

22. تدوين معيارها1386 دانشگاه تهران

23. تبيين جايگاه1387 کاشان

24. آموزش معماري1387 تهران د

25. ساختار فضايذ 1390 تهران

27 و الزاماتسازه 1390 تهران

28. بررسي ارتقا 1390تهران

29. توسعه روستا 1390تهران

31. ارزيابيمعيارهاي پدافند 1391 کرمان

32. زلزله 1390 تهران

33. مخاطرات موزه‌ها1390 تهران

34. ساخت ئ سازطالقان 1390 د طالقان

35. لزوم مديريت91 اصفهان

36. طراحي تعاملي1391 اصفهان

1. رساله نهايي کارشناسي ارشد باعنوان طراحي در بحران با نمره 1/19 (دانشگاه تهران دانشکده هنرهاي زيبا 1372) بصورتابتکار واحد درسي جديد رشته معماري در دانشگاه تهران دانشکده هنرهاي زيبا تصويب وارائه گرديد.

2. رساله نهايي دکتري با عنوان حقيقت و معماري (معابد آيينهاديان)، (دانشگاه تهران دانشکده هنرهاي زيبا 1381) مقام اول در پايان‌نامه‌هاي هنرديني کشور، دفتر پژوهش و هنر ديني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را کسب نمود.

رح‌هاي تحقيقاتي

1. تدوين دستورالعمل‌هاياجراي انتزاع و الحاق وظايف جديد به شهرداري‌ها و مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهري 1382

2. پروژه ثبت بيمارستان‌هايصحرايي مهندسي نيروي زميني سپاه 1382

3. اصول و رهنمودهايطراحي و تجهيز فضاي باز مجموعه‌هاي مسکوني به‌منظور پدافند غيرعامل مرکز مطالعاتمهندسي اداره تحقيقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1384

4. معماري تونل‌هاينظامي جهت مراکز درماني مرکز مطالعات مهندسي اداره تحقيقات سپاه پاسداران انقلاباسلامي 1384

5. واگذاري وظايفسازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به شهرداري پنج جلد شامل مراکز بهداشتي درماني مراکز توان‌بخشيتوزيع آب آشاميدني و دفع فاضلاب. توزيع برق مصرفي. بهره‌برداري کشتارگاه‌ها و سردخانه‌هاسازمان شهرداري‌هاي کشور 1384

6. تدوين گزارشدر خصوص ضعف‌ها و نواقص قوانين و مقررات موجود درزمينه? طرح‌هاي توسعه شهري در تهرانو پيشنهاد‌ها اصلاحي آن مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران 1384

7. مطالعات طرحجامع مقابر شهداي گمنام بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس 1384

8. معابد آيينهاديان معاونت پژوهشي دانشگاه هنر 1386

9. رهنمودهايمکانيايي و طراحي و تجهيز فضاي باز و بسته پروژه‌هاي مهم کشوري ستاد مشترک سپاهپاسداران انقلاب اسلامي 1386

10. تدوينمعيارهاي اصلي پدافند غيرعامل در معماري اماکن جمعي شهري و ارائه راهکارهاي مناسب معاونتپژوهشي دانشگاه هنر موسسه آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاعي- طرح فرا سازماني پدافند غيرعامل1386

11. گونه شناسيمسکن روستاي البرز جنوبي و ارائه راهکارهاي مناسب نمونه موردي طالقان معاونتپژوهشي دانشگاه هنر 1386

12. مطالعه وطراحي الگوي بيمارستان ايمن تدوين 30 جلد کتاب استانداردهاي فضاهاي فيزيکيبيمارستان ايمن معاونت پژوهشي دانشگاه هنر معاونت توسعه وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکي 1388

13. گونه شناسيمسکن روستاي اقليم سرد و کوهستاني نمونه موردي دره طالقان دانشگاه هنر 1389

14. تدوين ضوابطو مقررات پدافند غيرعامل براي تخليه و اسکان جمعيت شهرهاي بزرگ مرکز مطالعاتي وتحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي 1390کتب به چاپ رسيدهو قراردادهاي کتاب

1. ثبت بيمارستان‌هايصحراي تهران مهندسي نيروي زميني سپاه 1372 علمي ترويجي

2. ضوابط ومعيارهاي موزه شهداي ملي تهران بنياد شهيد انقلاب اسلامي 1380 منوچهر فروتن سيد ضياءالديندشتي

3. پيش‌نويسمنشور توسعه پايدار بم تهران وزارت مسکن و شهرسازي 1384 علمي ترويجي

4. اصول و رهنمودهايطراحي و تجهيز فضاي باز مجموعه‌هاي مسکوني به‌منظور پدافند غيرعامل تهران مرکز تحقيقاتساختمان و مسکن 1385 فرامرز داعي نزاد بهناز امين زاده

5 طراحي در بحرانمراکز درماني صحراي تهران 1386 علمي ترويجي

6. معابد آينهاديان در دست چاپ تهران 1386 علمي ترويجي

7. تدوين معيارهاياصلي پدافند غيرعامل در طراحي معماري ساختمان‌هاي عمومي تهران 1388 علمي ترويجي

8. تخليه و اسکن شهرهايبزرگ تهران 1391 علمي ترويجي


برگزيده اولين جشنواره پايداريملي درزمينه? تأليف کتاب سوم خرداد 1388

 دريافت تنديس افتخار نخستين سالانه جايزه چهارطاقي نياسرارديبهشت 1386

 کسب مقام اول در پايان‌نامه‌هاي هنري ديني کشور. دفترپژوهش و هنر ديني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. ارديبهشت 1384.

 تأليف بيش از 70 مورد مقاله. کتاب. طرح پژوهشي. جزوهدرسي و ايراد سخنراني.

طراحي ميز مقاوم براي ساکنين خانه‌هاي سست در برابرزلزله

مقاله منتخب دومين جشنواره پايداري ملي و پدافند غيرعامل1389

 پژوهشگر برتر دانشکده معماري و شهرسازي دانشکده هنر1387-1391

 تدوين دستورالعمل طراحي و بهسازي بيمارستان‌ها و مراکزتشخيص درمان شهر تهران 1389

 پژوهشگر برتر دانشگاه هنر تهران در سال 1391

 مبتکر درس طراحي در بحران 1372 دانشگاه تهران

حضور داوطلبانه در جبهه و منطقه عملياتي به مدت 5 سال ومجروح جنگي