اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته کامران رضایی زاده

نام و نام خانوادگی: کامران رضائی زاده مهابادی
دانشکده: عمران و معماری
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی: k.rezaeizadeh@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه: با توجه به برنامه ریزی ترم
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: جغرافیا و اقلیم شهری ، معماری و شهر سازی، مدیریت ریسک و بحران
توضیحات:
     

1-  دارای مدرک GIS  مقدماتی و پیشرفته از جهاددانشگاهی دانشگاه تهران

2-  دارای مدرک زبان انگلیسی Ept

3-  دکتری جغرافیا گرایش اقلیم شهری

4-   دارای تاییدیه علمی از پروفسور پرویزکردوانی

5-   دارای کد استاد دانشگاهی از سازمانملل یونسکو

شهری درشهرداری تهران(دانشگاه علمی کاربردی)

* استاد دانشگاه در رشته عمران معماری و شهرسازی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسیارشد.

*10 سال سابقه تدریس در آموزش وپرورش منطقه 6 تهران

*  مدرس و برگزار کننده کارگاه های مقاله نویسی در شهرداری

1-  ادغام تکنولوژی های نوین با تکنیکهای سنتی در سیستم گرمایش از کف گرمابه ها(دانشگاه علم و صنعت)

2-  راهبردها، شاخص ها و معیارهای نوبرای ایجاد شهرهای هوشمند پایدار (دانشگاه تهران سالن اجلاس سران)

3-  نقش مدل تعالی سازمانی (EFQM) در تحقق اقتصادمقاومتی (دانشگاه اسن یورت استانبول ترکیه)(ISC)

4-  توسعه صنعت گردشگری با رویکرد اقتصادی(کنگره بین المللی معماری، زیست بوم و توریسم امارات)

5-  بررسی فصل پنجم آیین نامه اجراییقانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ارائه یک راهکار برای مدیریت جامع بحراندر زمان وقوع و قبل از آن (کنفرانس عمران، معماری و طراحی شهری بانکوک تایلنددانشگاه Kasem Bundit

6-  بررسی نقش کالبد روستای سنگان درگردشگری این روستا (کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم امارات متحده عربی)

7-  تاثیر پیاده راهها در کیفیت زندگیشهری (کنگره بین المللی عمران معماری شهرسازی معاصر جهان دبی امارات)

-  پژوهشگر نمونه در کنفرانس بین المللی عمران معماری شهرسازی معاصر دبی  2017

8-  بررسی توسعه گردشگری فرهنگی بارویکرد اقتصاد محور منطقه شمیرانات (کنفرانس عمران معماری طراحی شهری بانکوکتایلند دانشگاه Kasem Bundit

9-  شناسایی موانع و مدیریت تردد معلولین در سطح شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای آن (پنجمین کنگره بین المللی عمران معماری شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی تهران)(ISC)

10-  گردشگری، میراث فرهنگی و ایجاد مرکزمحله مورد مطالعه: روستای برگ جهان. کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی (مشهددانشگاه شاندیز مشهد)(ISC)

11-  شناسایی وضع موجود بافتهای اسکان غیررسمی و ارائه راهکار مناسب آن.(نوروزآباد). کنگره بین المللی عمران، معماری وشهرسازی کشورهای جهان اسلام. تبریز

12-  ارتقاء فضای عمومی با هدف بازآفرینیهویت شهری .کنفرانس مطالعات نوین در عمران معماری و شهرسازی با رویکرد اسلامی.دانشگاه سجاد مشهد

 

 

13 - Feasibility Study and New Strategies forCreating Sustainable Smart Cities. 5th.InternationalCongress on Civil Engineering, Architecture And Urban Development. Shahid Beheshti University.(ISC)

 

14  - An Approach to Geotopes ofJajrud Catchment Basin from Meygun to Darbandsar. Current World Environmentjournals (ISI), 2014.

15- Glacier Geosite of Tale-TangeValley. Current World Environment journals (ISI), 2014.

16- The Role of OrganizationalExcellence Model (EFQM) in Realizing Resistive Economy. )Scopus)internationaljournal of energy economics and policy.2017

1-  راهبرد توسعه شهر CDS (تجارت جهانی)

2-  ارتقای فضای عمومی با هدف بازآفرینی هویت شهری

3-  شناسایی وضع موجود بافت های غیررسمی  مسکونی منطقه نوروزآباد(احمدآباد مستوفی) و ارائه ی راهکارهای مناسب

4-  بررسی مطالعه ی موانع تردد معلولان در سطح کلانشهر تهران

5-  بررسی و سازماندهی حاشیه نشینی در کلانشهر ها