نحوه ی تسویه شهریه در انتخاب واحد 952


به منظور رفاه حال دانشجویان، دریافت #شهریه از مقاطع مختلف به صورت زیر تصویب گردید و دانشجویان پس از پرداخت مبالغ زیر می توانند به صورت كامل انتخاب واحد نمایند:

- كارشناسی ارشد 1،200،000 تومان
- كارشناسی و كاردانی 600،000 تومان

- فرصت تسویه كامل شهریه تا #15_اردیبهشت 1396 می باشد.نوشته شده توسط معاونت مالی اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳