1. رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها وتنخواه و اسناد و مدارک مربوط
2.  از نظر رعایت و اجرای قانون و مقررات مالی 
3. انجام مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ، تهیه تراز عملیات ، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر 
4. رسیدگی و اظهارنظر و اقدام درمورد مسائل و پرونده ای مشکل مالی و حسابداری 
5. صدور چک اعم  از حقوقی ، پرداختنی و غیره 
6. تهیه و تنظیم صورت حساب های کسور مالیاتی 
7. تهیه و تنظیم گزارشهای مالی اعم از ترازنامه ، صورت مغایرت مالی و غیره 
8. برقراری ارتباط با ذیحساب دانشگاه و به امضاء رساندن اسناد و چک های صادره 
9. برقراری ارتباط با مسئول تدارکات و کارپردازان مراکز جهت ایجاد هماهنگی لازم 
10. بایگانی کلیه قراردادها ، اسناد حسابداری ، احکام ، نامه ها ، آئین نامه ها و بخشنامه ها و غیره 
11. رسیدگی به اسناد و هزینه ها 
12. کنترل مانده اعتبارات و پیش پرداخت ها و صورت حساب های سنوات قبل و واریز آن ها 
13. تهیه کلیه ضمائم لازم جهت صدور سند نظیر گزارش کار ، مجوزهای پرداخت و گزارش تایید کار 
14. پیگیری امور مربوط به ارسال چک های بدهی مالیاتی ، کسورات ، غیره 
15. رسیدگی به رفع اشکالات اسناد حسابداری سنوات قبل 
16. تهیه وتنظیم فرم های موردنیاز واحدهای مالی 
17. اراِئه گزارشات مختلف درخواستی مدیریت در زمینه مختلف کاری 
18. انجام سایر امور ارجاعی