1. تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان  و چاپ اسناد مربوط 
2. تهیه و تنظیم فیش حقوقی کارکنان 
3. صدور چک و ارسال لیست پرداختی حقوق به بانک جهت پرداخت به حساب کارکنان و اساتید 
4. تهیه لیست  بیمه تامین اجتماعی، صدورچک و ارسال فایل به آن سازمان 
5. تهیه لیست مالیاتی حقوق کارکنان ،صدور چک و ارسال فایل به آن سازمان 
6. تهیه لیست بیمه تکمیلی کارکنان ، صدور چک و ارسال فایل به آن سازمان 
7. دریافت فرم قرارداد و شماره حساب و امور ضمانتی اساتید 
8. تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای اساتید ( حق الزحمه ترم - مدعو - راهنما - کارآموزی - پروژه - معرفی به استاد - مازاد دانشجویی .....)
9. انجام سایر امور ارجاعی 

پیوست ها