1. تنظیم فرم حواله اموال و اختصاص شماره به اموال غیرمصرفی ( پس ازخرید کالا توسط واحد کارپردازی وتنظیم فرم قبض انبار و حواله توسط انباردار وارجاع توسط مدیریت پشتیبانی  به واحد اموال ) 
2. الصاق شماره به اموال خریداری شده و اخذ امضاء از تحویل گیرندگان اموال 
3. ثبت مشخصات کالاهای خریداری شده که به آن ها شماره اموال الصاق گردیده است 
4. ثبت مشخصات اموال درسیستم رایانه ای با توجه به طبقه بندی اموال 
5. تنظیم لیست اموال متمرکز در اتاق ها و قسمت ها 
6. ثبت تغییرات و جابجایی اموال بین واحدها و قسمت ها و تنظیم فرم با توجه به تغییرات اعمال شده والصاق در قسمت مربوطه 
7. تهیه وتنظیم لیست اموال اسقاطی درپایان هرسال و امور مربوط به حذف اموال اسقاطی 
8. تنظیم گزارش و صورت جلسه حوادث برای اموالی که در اثر سیل ، زلزله ،سرقت و آتش سوزی یا به هر علت دیگری از بین رفته است 
9. شمارش و کنترل و تایید لیست اقلام موجود درانبار و تنظیم صورت جلسه اموال 
10. تفکیک بایگانی کلیه اسناد و مدارک مربوط به واحد اموال با توجه به موضوع مکاتبات و اسناد و مدارک مالی دریافت شده توسط واحد اموال 
11. تعیین نرخ استهلاک با توجه به فرم های استهلاک از امور مالیاتی 
12. همکاری جهت پلمپ و فک پلمپ کلیه قسمت های دانشگاه 
13.  انجام سایر امور ارجاعی