1. دریافت سفارشات کالا و خدمات موردنیاز سازمان ازواحدهای گوناگون و بررسی و رسیدگی مناسب آن ها 
2. درخواست خریدکالاها به واحد سفارشات و تدارکات  ، درصورت عدم موجودی کافی 
3. مراقبت و نگهداری کالاها از عواملی مانند سرقت ،صدمه ،ضایعه و حادثه ، ازطریق طبقه بندی ، قفسه بندی ، چیدن و جای دادن صحیح آن ها
4. پیش بینی ، برنامه ریزی و کنترل کالا و انبار گردانی متناسب با نوع سازمان و کالاها 
5. تحویل گرفتن اقلام دریافتی و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و کارت های مربوطه 
6. صدور اقلام موردنیاز واحدهای گوناگون مطابق با درخواست ها و سفارشات کتبی ان ها و ثبت آن ها در دفاتر و کارت های مربوطه 
7. ثبت موارد فوق در سیستم رایانه 
8. انجام سایر امور ارجاعی