اطلاعیه شماره یک - کارت دانشجویی


به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند با توجه به این که از کارت دانشجویی به عنوان کارت رزرو ایاب و ذهاب نیز استفاده میشود و تمامی دانشجویان بایستی بهنگام سوار شدن اتوبوس ها کارت دانشجویی به همراه داشته باشند.چنانچه به هر دلیلی دانشجویان کارت دانشجویی به همراه نداشته باشند بایستی مجددا کرایه ایاب و ذهاب پرداخت نمایند لذا دانشجویان تا تاریخ 1402/02/22 مهلت دارند نسبت به اخذ کارت دانشجویی اقدام نمایند.


نوشته شده توسط مدیر فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴