اطلاعیه مهم ترم جدید در مورد استفاده از سرویس های رفت برگشت دانشگاه ایوان کی


ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز سال  جدید  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند جهت استفاده از سرویس های رفت وبرگشت دانشگاه  ایوان کی بایستی دقیقاً نکات ذیل توسط دانشجویان رعایت گردد بدیهی است مسئولیت عدم رعایت این موارد به عهده شخص دانشجو می باشد.

نکته مهم : حرکت اتوبوس ها از تاریخ 20شهریور ماه لغایت 10 مهر ماه بر اساس ساعات و مبالغ اعلامی در جدول شماره 1فقط از ایستگاه های ترمینال جنوب، ترمینال خاوران و پاکدشت بر اساس رزروبلیط در سامانه حمل و نقل صورت میگیرد بدیهی است بعد از تاریخ ذکر شده از تمامی مسیرهای اعلامی طبق جداول 1 و2 بعد از رزرو بلیط ایاب وذهاب  انجام می گیرد.

1-دانشجویان بایستی 24 ساعت قبل از استفاده از سرویس ها جهت مشخص شدن آمار دانشجویان و تامین اتوبوس مورد نیاز نسبت به واریز هزینه رفت و برگشت از طریق سامانه حمل و نقل براساس جدول شماره 1 (نرخ های جدید) اقدام نمایند بدیهی است واریزی از طرق گوشی همراه و امثالهم فاقد اعتبار می باشد.

 2-اعتبار مبالغ واریزی فقط یکروز بعد از تاریخ واریزی معتبر می باشد و در تاریخ های دیگر قابل استفاده نمی باشد بدیهی است در صورت استفاده ننمودن دانشجویان از سرویس با توجه به اینکه اتوبوس تامین شده و کرایه نیز به راننده پرداخت می گردد وجه واریزی به هیچ عنوان برگشت داده نمی شود

 3- کارت دانشجویی بایستی جلویدرب اتوبوس جهت سوار شدن به مسئول سرویس آقای سعیدی یا نماینده ایشان ارائه گردد بدیهی است عدم ارائه کارت به منزله عدم واریزی تلقی می گردد و از سوار شدن دانشجو به اتوبوس جلوگیری بعمل می آید

4 – به دانشجویانی که 24 ساعت قبل نسبت به رزرو بلیط در سامانه حمل ونقل اقدام ننموده باشند هیچگونه خدماتی داده نمی شود.

5-همراه داشتن کارت دانشجویی جهت کنترل رزرو بلیط الزامی است و ازسوار شدن دانشجویان فاقد کارت دانشجویی  جلوگیری بعمل می آید.

6-دانشجویان موظفند  جهت اطلاع از وضعیت سرویسها به  پیام رسان ایتا به آدرس t.m.e/imansafare  و سایت دانشگاه به آدرس   www.eyc.ac.irمراجعه نمایند ضمناً مسئول پاسخگویی  به سوالات دانشجویان آقای مصطفی سعیدی به شماره تماس های 09123320887  و 09123314234 می باشد.

7-اتوبوسها بر اساس جدول شماره 2 و طبق ساعات اعلامی جدول مذکور حرکت می نمایند بدیهی است دانشجویان بایستی حداقل 10 دقیقه قبل از ساعت حرکت در ایستگاه های اعلامی  حضور داشته باشند وچنانچه با تاخیر حضور یابند عواقب آن بعهده شخص دانشجو می باشد.


پیوست ها
نوشته شده توسط مدیر فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰