اردشیر احمدی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • ایمیل: ar.ahmady@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

پنج شنبه


 • کارشناسی مهندسیصنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

  کارشناسی ارشدمهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • عضو هیات علمی دانشگاه ایوان کی

  حضور بسیجی در جبهه های جنگ تحمیلی(8 ماه)

  عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه امام حسین(ع) 

  مدیر گروه علمی حمل و نقل دانشگاه امام حسین(ع) 1375-1379


 • کتاب ها:

  1-      اردشیر احمدی و رسولحسینی ،" مدیریت و کنترل پروژه فازی"،انتشارات جهان جام جم ،1383

  2-      اردشیر احمدی و رسولحسینی ،" مدیریت و کنترل پروژه فازی"،انتشارات جهان جام جم ؛چاپ دوم 1391

  3-      اردشیر احمدی و رسولحسینی ،"طرحریزی واحد های صنعتی"،انتشارات جهان جام جم ،1383

  4-      اردشیر احمدی،"نظریه الیگو پولی"،انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)،ترجمه،1383

  5-      اردشیر احمدی وعزیزاله معماریانی ،"نظریه بازی"،انتشارات جهان جام جم ،1385

  6-      اردشیر احمدی ،"مهر مهربان" ،شعر کردی با ترجمه فارسی، انتشارات آرنا، 1392

  7-      اردشیر احمدی ،"چمه سوسک" ،شعر کردی ، انتشارات آرنا، 1393

  8-      اردشیر احمدی ،"دوقولان جگه" ،شعر کردی ، انتشارات آرنا، 1393

  9-      اردشیر احمدی ،"در اعماق قلب العقرب" ،داستان علمی تخیلی ، انتشارات نیک مهر، 1396

   

   

  مقاله ها :

  1-     اردشیر احمدی ،"مکان یابی نقاط استقرارایستگاههای آتش نشانی و خدمات ایمنی در تهران بزرگ"، ماهنامه روش،شماره9،صفحات  46-40،1370

  2-     اردشیر احمدی ،"برنامه ریزی نوبتکاری"،ماهنامه روش،شماره 11،صفحات 36-31،1371

  3-     اردشیر احمدی ،محمد تقی فاطمی قمی،"پیشنهاد مدلسیستم تخلیه بنادر ایران جهت کاهش تراکم کشتی ها در بنادر"، دومین کنگره ملی مهندسی صنایع و بهره وری ، خرداد1372

  4-     اردشیر احمدی ،احمد حبیبیان،"دوچرخه وسیلهنقلیه آیندگان "،دومین کنگره ملی مهندسی صنایع و بهره وری ، خرداد1372

  5-     اردشیر احمدی ،"مکان یابینقاطاستقرار،نزدیکترین راه برای مهار آتش سوزیها "، روزنامه همشهری ، 8 تیر 1372،صفحه 7

  6-      اردشیر احمدی،"برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پلهای شهری"، اولین کنگره ملی نگهداریو تعمیرات ، شهریور 1373

  7-     اردشیر احمدی ،" سیستم های نقلیه پادار"،سومین همایش دانشجویی مهندسی صنایع ، اسفند 1373

  8-     اردشیر احمدی ،"رویدادهای غیر منتظره در مهندسی صنایع(1)"،ماهنامه روش،شماره 32،صفحات 9-6 ،1374

  9-     اردشیر احمدی ،"رویدادهای غیر منتظره در مهندسی صنایع(2)"،ماهنامه روش،شماره 33،صفحات 19-16،1374

  10-  اردشیر احمدی،"بکار گیری وی-ست و استفاده از ماهواره در شبکه های کامپیوتری باز"، ماهنامهروش،شماره 20،صفحات  62-58 ،1374

  11-  اردشیر احمدی،"ضرورت استفاده از سیستم شبکه های جکسون برای تخلیه کالا در بنادر"، ماهنامهپیام دریا ، شماره 51،صفحات 75-72 ،1376

  12-   اردشیر احمدی،"طراحی مراکز بازسازی "،ماهنامه روش  ، شماره 44،صفحات 45-42  ،1376 

  13-  اردشیر احمدی،"روش مسیر بحرانی فازی"،ماهنامه سامانه، شماره 14 ،1381

  14-   اردشیر احمدی و عزیزاله معماریانی ،"قدرتچانه زنی در مذاکرات نفتی"،پنجمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران ، شهریور 1383

  15-  اردشیر احمدی وعزیزاله معماریانی ،"قدرت چانه زنی در بازیهای تجارت نفت"، فصلنامهاقتصاد و مدیریت ،شماره 64، بهار 1384

  16-  اردشیر احمدیحمید شایان ،" ارائهرویکردی جدید درتخصیص خودروها برای پوشش تقاضا باهدف کاهش مصرف سوخت در شرکت هایحمل ونقل باری با چند نوع وسیله نقلیه وچند دپو" ،دومین همایش ملی لجستیک 1390

  17-  اردشیر احمدی و محسنتوحیدی وحسینعلی حسن پور" مكانیابی رادارهای در سواحل خلیج فارس"فصلنامه علمی پژوهشی پدافند غیر عامل زمستان 9113

  18-  اردشیر احمدی –حمزهدانش پایه- حسینعلی حسن پور" ارائه یك روش فرا ابتكاری برای زمانبندی پروژهتحت محدودیت منابع و عدم قطعیت زمان فعالیتها " نشریه علمی ترویجی بنا، انجمنمهندسان راه و ساختمان ایران

  19-  اردشیر احمدی مهدیقاسمی واحمد نورنگ" ارائه مدلی جهت انتخاب پیمانكاران در پروژه های EPC بااستفاده از تصمیم گیری چند معیاره " نشریهعلمی ترویجی بنا ، انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران 1393

  20-  اردشیر احمدی ؛ ح. ذوالفقاری ؛"بهینه‌سازیقابلیت دسترسی سیستم‌ها به صورت مسئله چند هدفهتخصیص قابلیت دسترسی-اجزای مازاد با استفاده الگوریتم NSGA-"؛ نشزیه علمی پژوهشیمیریت کیفیت ؛پذیرش1395

  21-  اردشیراحمدی ؛ پ. بزرگی؛ ش. علیاری ؛" شناسایی عوامل موثر بر بهبودبهره برداری از خودروهای سبکتاکتیکی نظامی"؛نشریه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تامین 1393

  22-  اردشیر احمدی؛ی.سعیدی؛ س. رمضانی؛" بهینه سازی توام موجودی قطعات یدکی نگهداری و تعمیراتمبتنی بر وضعیت"؛ نشریه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تامین.1394

  23-   محسن شاهرضایی ؛ اردشیر احمدی ؛ م.زراعتی؛"مدلسازی و پیش بینی رفتار شاهدین یک حادثه با استفاده از نظریه بازیها"چهل وهشتمین کنفرانس ریاضی ایران شهریور1394

  24-  اردشیر احمدی ؛ توسعهمدل سنجش کارایی تامین کنندگان با به کارگیری تکنیکهای داده کاوی

  25-   اردشیر احمدی ؛ ح. اصغری ؛ ع. قره داغی ؛" تحلیلرفتار استراتژیک بنگاههای اقتصادی در یک بازار انحصار چند جانبه با استفاده ازنظریه بازی ها"؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری ؛علوم تربیتی واقتصاد مقاومتی؛ شهریور 1395

  26-  اردشیر احمدی ؛ ا.صالح نژاد ؛ س ح.سادات موسوی ؛" اولویت بندی و انتخاب پروژه های تحقیقاتی"؛چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو1394

  27-  رسول حسینی ؛ اردشیراحمدی ؛ ج. لیوانی ؛" ارائه چارچوبی برای توانمندسازها در رابطه با فرایندهایموجود مدیریت دانش" ؛ کنفرانس بین المللی مدیریت چالش وراهکارها ؛ دی 1392

  28-  احمد نورنگ ؛ اردشیراحمدی ؛ ع. عبدالملکی ؛"ارائه چارچوبی برای مدیریت سبد پروژه برمبنای تحلیلارزش کسب شده"؛اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه هاای عمرانی 1392

  29-  اردشیر احمدی ؛ هادیهداوندی ؛"بکارگیری مدل یادگیری جمعی در ارزیابی هوشمند تامین کنندگان" ؛کنفرانسداده کاوی ایران آذر94

  30-  اردشیر احمدی ؛ هادیهداوندی؛"توسعه مدل سنجش کارایی تامین کنندگان با به کار گیری تکبیکهای دادهکاوی و تحلیل پوششی داده" ؛دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع 1394

  31-  سعید رمضانی ؛ اردشیراحمدی ؛ ی سعیدی ؛" مطالعه رفتار فرسایشی موتورهای دیزلی سامانه های دفاعی بااستفاده ازرویکردهای هوشمند در نت"؛ دومین همایش مدیریت نگهداری و تعمیرات دی1394

  32-  اردشیر احمدی، شهرامعلیاری،رضا ندرتی،" ارائه الگویی برای ارزیابی شایستگی های پاسداری در سازمانهای دفاعی" ، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد دفاعی ، 1396

   

  33-  اردشیر احمدی، عقیلانبارداران،" شناسایی عوامل موثر بر موفقیت پروژه‌هایمهندسی دفاع‌ مقدس‌ "، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی،1395

  34-  اردشیر احمدی، بهزادمرادی،" کاربردنظریه بازی دربررسی مشکل ریزگردهابین جمهوری اسلامی ایران وترکیه"،چهاردهمین همایش بین المللی مهندسی صنایع بهمن 1396

  35-  اردشیر احمدی ، سعیدرمضانی، بهزاد مرادی،" طراحی یک شبکه زنجیره تامین مستقیم/معکوس چند محصولیبه منظور کاهش هزینه های لجستیکی" ، کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردیمدیریت و مهندسی صنایع اردیبهشت 1397

         36-ArdeshirAhmadi,H.Zolfaqari,K,hamadani,"AvailabilityOptimization of                                                          Redundancy AllocationAvailabilityOptimization of Redundancy Allocation                Problem     for a System with Repairable and Non-Repairable Components",2nd         Seminar on    Reliability Theory and its Applications18-19 May, 2016

   

  37-Ardeshir Ahmadi and A.Memariani,"Transfer of Bargaining Power in Oil trade Games",IFORS2005,11-15July2005, USA

  38-Ardeshir Ahmadi, Alireza Moini, RezaTavakkoli-Moghaddam "A Discussion on Bargaining Region in Oil Trade Negotiationsusing Type-2 Fuzzy Sets" , World Academy of Science, Engineering andTechnology 49 2009,pp1047-1050,www.waset.org/journals/waset/v49/v49-187.pdf   

   

  39-ArdeshirAhmadi, Alireza Moini, Reza Tavakkoli-Moghaddam "Discussionon Bargaining Region in Oil Trade Negotiations using Type-2 Fuzzy Sets" , International Journal of Human andSocial Sciences 4:16 2009

   

  40- Ardeshir Ahmadi, "Technology Selection, A Multi-objectiveApproach”, Fortieth Annual Meeting of theWestern Decision Sciences Institute, April             5-8 2011

         41- ArdeshirAhmadi," Water Distribution as a Noncooperative Game", Fortieth             AnnualMeeting of the Western Decision Sciences Institute,April 5-8 2011

   

         42-Ardeshir Ahmadi, aquel Salazar Moreno "GameTheory Applications in a             Water DistributionProblem" Journal of Water Resource and Protection, 2013,5,          91-96 doi:10.4236/jwarp.2013.51011   (http://www.scirp.org/journal/jwarp)

  43-ArdeshirAhmadi and A.Memariani, "Transfer of Bargaining Power in Oil tradeGames",Research and science : Journal of Faculty of Engineering, Vol. 41,No. 7. Feb. 2008, PP. 955 -958

   

  44-A. Tahmasebi, A.M. Ahmadvand ,Ardeshir Ahmadi,, Imam Hussein University, Tehran, Iran,"Strategic analysis of Iran'snuclear conflict with graph model for conflict resolution", Appliedmathematics in Engineering, Management and Technology 2 (1) 2014:37-47

  45-ArdeshirAhmadi, IHU University, Tehran, Iran, "A Decision Making Model forReplacing Non Repairable Systems", Appliedmathematics in Engineering, Management and Technology 2 (1) 2014 

  46-E. Kasiralvalad, H.Abniki, Ardeshir Ahmadi, ”Molybdenum Grad EstimationBased on the Copper Content In Darrezar (Kerman) Porphyry system Appling theArtificial Neural Networks Method"Europeanjournal of scientific Research,v4,Issue 4,2016

  47-ArdeshirAhmadi, Hamed D. Ardekani ,” A Multistage Stochastic Programming Framework forCardinality constrained Portfolio Optimization”, Numerical Algebra Control andOptimization(NACO),2017

   

   ۴۸-  اردشیر احمدی ، پوریا نوروزی ، فیاض مهری،"ارائه مدل چانه زنی برای جبرانخسارت بین شرکتهای خصوصی و دولت در پروژه های غیر سود آور ساخت بزرگراهها"،پنجمینکنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت و حسابداری، شهریور ۱۳۹۷  دانشگاه مازندران