حسن جهانشاهی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه سویینبرن -استرالیا
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:


 • کارشناسی:مهندس مکانیک -گرایش ساخت و تولید              دانشگاه تبریز
  کارشناسی ارشد:مهندسی مکانیک-گرایش ساخت و تولید         دانشگاه ولونگانگ- استرالیا
  دکتری:مهندسی صنایع-گرایش تولید صنعتی                    دانشگاه سویینبرن -استرالیا
 • Jahanshahi H., BFarhadzare, H. Fotohi, AGolpor  and M Mokhtari “A New Algorithm for ERPSystem Selection Based On Fuzzy Dematel Approach” int. Journal Advances inEnvironmental Biology, no 7 (9), 2013

   

  Jahanshahi H., BFarhadzare, H. Fotohi, AGolpor  and M Mokhtari, “Solving Analytical NetworkBased Problems with Fuzzy Heuristic Method” European Journal of ScientificResearch, Accepted for Publication in 2013


  جهانشاهی حسن، حسن احمدی عقیده مند و کاظم حکمت" ارائه الگوی ارزشابی استقرار RCM در سازمان"، سومین همایش ملیمهندسی صنایع و سیستم، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 1390

   

  جهانشاهی حسن، سید ضیاء الدین قاضی زاده فرد وسید مهدی علویان، "طراحی سیستم استنتاج فازی سوگینو جهت تخمین تبخیر و تعرقگیاه مرجع روزانه" ، کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مشهدایران، 1391

   

  جهانشاهی حسن، سید ضیاء الدین قاضی زاده فرد وسید مهدی علویان، " شبیه سازی دستگاه لایسیمتری به وسیله سیستم هوش مصنوعی(منطق فازی و شبکه های عصبی)، کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطاعات،مشهد، ایران، 1391

   

  جهانشاهی حسن، مسعود احمدی و حسینعلی حسنپور"تحلیل عوامل موثر در میزان آمادگی دانشگاه ها برای پیاده سازی موفقمدیریت دانش"، ارسالی به مجله علمی – ترویجی رشد فناوری (ویرایش نهایی)، مرکزرشد دانشگاه تهران، 1391

   

  آرمان مهر مسلم، جهانشاهی حسن، سید ضیاء الدینقاضی زاده فرد، امیر تربتی، محمد رحیمی پور، "شناسایی و تحلیل عوامل حیاتیموفقیت حوزه آموزش در مراکز آموزش عالی با استفاده از نگاشتهای ادراکی فازی"، فصل نامه علمی – پژوهشی " راهبردهای آموزش" دوره پنجم، شماره 4،زمستان 1391

   

  امانی حسین، احمد نورنگ، حسن جهانشاهی"توسعه مدل انتخاب تامین کنندگان با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیارهفازی با فرض وابستگی معیارها" مجله علمی – ترویجی مدیریت زنجیره تامین، شماره41، پاییز 1392

 • ردیف
  موضوع
  مقطع
  مسئولیت
  دانشجو
  1 برنامه ریزی پروژه های IT با زمانها و منابع محدود فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
  کارشناسی ارشد
  استاد راهنما
  کفایتمند غیور
  2 کاربرد روش نگاشت های ادراکی فازی در سیستم پرداخت از طریق موبایل
  کارشناسی ارشد
  استاد راهنما
  عباس تقی زادگان
  3 ارائه مدل ریاضی ریسکهای برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه با رویکرد فازی
  کارشناسی ارشد
  استاد راهنما
  رجبی مسرور
  4 طراحی یک کنترلر فازی برای اصلاح الگوی مصرف آب در آبیاری فضای
  کارشناسی ارشد
  استاد راهنما
  سید مهدی علویان
  5 ارائه الگوی سنجش میزان آمادگی سازمان برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش
  کارشناسی ارشد
  استاد راهنما
  مسعود احمدی قواقی