معرفی اداره ثبت نام


اداره ثبت نام از اداره های زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی می باشد و امور مربوط به دانشجویان جدیدالورود ، اتباع و استعداد درخشان را پشتیبانی می نماید.