آیین نامه اخذ درس به صورت "معرفی به استاد" اجرا از ابتدای تابستان 97پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۳۹v/۰۲/۲۲